پایان نامه ارشد مدیریت مالی: بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شركت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

رشته مدیریت

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی

عنوان : بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شركت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات یزد

پایان‏ نامه‌برای دریافت درجه كارشناسی ارشد در رشته مدیریت مالی

عنوان :

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شركت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر داریوش فرید    

استاد مشاور:

دکتر محمدرضا اسلامی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1) مقدمه…………………………. 1

2-1) بیان مسئله………………………… 1

3-1) بیان ضرورت و اهمیت موضوع………………………… 2

4-1) اهداف تحقیق…………………………. 2

5-1) سؤال اصلی تحقیق……………………….. 3

6-1) فرضیه‌های تحقیق…………………………. 4

7-1) قلمرو تحقیق…………………………. 5

1-7-1) قلمرو زمانی…………………………. 5

2-7-1) قلمرو موضوعی…………………………. 5

3-7-1) قلمرو مكانی…………………………. 5

8-1) تعریف متغیرهای تحقیق…………………………. 6

9-1) ساختار پایان‌نامه………………………… 10

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

1-2)مقدمه………………………… 12

2-2) بخش اول: روش‌های تأمین مالی شرکت‌ها……………….. 12

1-2-2) سیستم مالی…………………………. 12

1-1-2-2) بازارهای مالی…………………………. 13

2-1-2-2) واسطه‌های مالی…………………………. 14

2-2-2) ساختار و منابع اصلی تأمین مالی…………………………. 15

1-2-2-2) تأمین مالی بر اساس منبع………………………… 15

1-1-2-2-2) فرض ترتیب هرمی تأمین مالی…………………………. 17

1-2-2-2-2) تأمین مالی کوتاه‌مدت………………………….. 23

2-2-2-2-2) تأمین مالی میان‌مدت………………………….. 24

3-2-2-2-2) تأمین مالی بلندمدت……………………….26

3-2-2) سهام عادی…………………………. 27

1-3-2-2) ویژگی‌های سهام عادی (حقوق و امتیازات سهامداران) ………….27

2-3-2-2) تأمین مالی از طریق انتشار سهام عادی…………………………. 29

1-2-3-2-2) محاسن انتشار سهام عادی به عنوان منبع تأمین مالی……….. 29

2-2-3-2-2) معایب انتشار سهام عادی به عنوان منبع تأمین مالی………… 30

3-3-2-2) سایر جنبه‌های تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام……. 30

4-2-2) سودهای توزیع نشده……………………….. 31

1-4-2-2) سود انباشته………………………… 33

1-1-4-2-2) تأمین مالی از طریق سود انباشته………………………… 34

1-1-1-4-2-2) محاسن تأمین مالی از طریق سود انباشته………………………… 34

2-1-1-4-2-2) معایب تأمین مالی از طریق سود انباشته………………………… 35

2-4-2-2) سود سهمی…………………………. 35

1-2-4-2-2) مزایا و معایب سود سهمی…………………………. 36

5-2-2) وام‌ بلندمدت………………………….. 37

1-5-2-2) ویژگی‌های وام‌های بلندمدت………………………….. 37

2-5-2-2) تأمین مالی از طریق وام بلند مدت………………………….. 38

1-2-5-2-2) محاسن انتشار وام‌های بلندمدت به عنوان منبع تأمین مالی…….. 38

2-2-5-2-2) معایب انتشار وام‌های بلندمدت به عنوان منبع تأمین مالی……… 38

6-2-2) وام کوتاه‌مدت………………………….. 39

1-6-2-2) انواع وام‌های کوتاه‌مدت………………………….. 39

2-6-2-2) شرایط وام………………………… 40

7-2-2) نوآوری در تأمین مالی…………………………. 41

3-2) بخش دوم: هزینه‌های تأمین مالی و ساختار سرمایه……… 41

1-3-2) هزینه‌ی سرمایه (تأمین مالی)……………………….. 42

1-1-3-2) محاسبه اجزای هزینه‌ی سرمایه………………………… 43

1-1-1-2-2) هزینه‌ی بدهی…………………………. 43

2-1-1-3-2) هزینه‌ی سهام ممتاز (نرخ سود سهام ممتاز)………. 44

3-1-1-3-2) هزینه‌ی سهام عادی (نرخ سود سهام عادی) ………45

1-3-1-1-3-2) مدل ارزیابی سود نقدی…………………………. 45

2-3-1-1-3-2) مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای……….. 47

4-1-1-3-2) هزینه‌ی سود انباشته………………………… 47

2-1-3-2) محاسبه هزینه‌ی سرمایه در کل (متوسط هزینه‌ی سرمایه)……. 48

1-2-1-3-2) انواع ضرایب مورد استفاده در محاسبه‌ی متوسط هزینه سرمایه……. 49

2-1-2-1-3-2) ضرایب تاریخی…………………………. 49

2-1-2-1-3-2) ضرایب نهایی…………………………. 50

2-3-2) ساختار سرمایه………………………… 50

1-2-3-2) عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه………………………… 51

2-2-3-2) نظریات مختلف پیرامون ساختار سرمایه………… 52

1-2-2-3-2) نظریه‌ی درآمد خالص…………………………… 54

2-2-2-3-2) نظریه‌ی درآمد خالص عملیاتی…………………………. 55

3-2-2-3-2) نظریه‌ی سنتی…………………………. 56

4-2-2-3-2) نظریه‌ی میلر- مودیگلیانی…………………………. 57

4-2) بخش سوم: چرخه عمر شرکتها……………………….. 58

1-4-2) ایجاد………………………… 59

2-4-2) طفولیت………………………….. 59

3-4-2) رشد سریع………………………… 60

4-4-2) بلوغ………………………… 61

5-4-2) تكامل…………………………. 62

6-4-2) دوران پیری…………………………. 63

7-4-2) نحوه عملكرد و تعیین موقعیت واحد های تجاری در منحنی چرخه عمر …..67

8-4-2) ویژگیهای مالی واحد های تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر شركت……. 68

5-2) بخش چهارم: پیشینه‌ی تحقیق…………………………. 69

1-5-2) تحقیقات خارجی…………………………. 69

2-5-2) تحقیقات داخلی…………………………. 72

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

1-3- مقدمه………………………… 78

2-3- روش و نوع پژوهش………………………….. 78

3-3- جامعهی آماری…………………………. 79

4-3- تعیین حجم نمونه و نمونه گیری……………. 79

5-3- روش و ابزار گردآوری داده ها………………. 80

6-3- سؤال پژوهش………………………….. 81

7-3- تدوین فرضیه ها……………………….. 81

9-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها………………. 85

1-9-3- یافته‌های توصیفی…………………………. 85

2-9-3- یافته‌های استنباطی…………………………. 85

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

1-4) مقدمه………………………… 90

2-4) یافته‌های توصیفی متغیرهای تحقیق……… 91

3-4) آزمون نرمال بودن متغیرها……………………….. 92

4-4) آزمون همبستگی…………………………. 93

5-4) آزمون معنادار بودن رگرسیون………………………… 94

6-4) آزمون همخطی…………………………. 94

7-4) آزمون عدم خود همبستگی…………………………. 95

8-4) آزمون فرضیه‌ها و نتایج آن………………………… 95

1-8-4) آزمون فرضیه‌ی فرعی اول………………………… 97

2-8-4) آزمون فرضیه‌ی فرعی دوم………………………… 98

3-8-4) آزمون فرضیه‌ی فرعی سوم………………………… 99

4-8-4) آزمون فرضیه‌ی فرعی چهارم………………………… 101

5-8-4) آزمون فرضیه‌ی فرعی پنجم………………………… 102

6-8-4) آزمون فرضیه‌ی ششم………………………… 104

9-4) خلاصه نتایج…………………………. 106

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5) مقدمه………………………… 108

2-5) مروری بر خطوط کلی تحقیق…………………………. 108

3-5) یافته‌های مهم تحقیق…………………………. 109

4-5) بحث و نتیجه‌گیری………………………… 109

5-5) پیشنهادها ………………………..110

6-5) پیشنهادهایی برای تحقیق‌های آینده……………………….. 111

منابع و ماخذ………………………… 112

چکیده:

تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه،یکی از چالش بر انگیزترین و مشکلترین مسایل پیش روی شرکتها، اما در عین حال حیاتی ترین تصمیم در مورد ادامه بقای آنها است.هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تئوری سلسله مراتبی عبارت است ازتخصیص بهینه منابع مالی که بر اساس آن می توان تصمیم گرفت در کدام شرکت سرمایه گذاری نمود.متغیر مستقل عبارت است از کسری مالی و متغیر های وابسته عبارت اند از بدهی ها،حقوق صاحبان سهام و سود انباشته.متغیر کنترلی نیز عبارت است از اندازه شرکت.روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و اسناد کاوی صورتهای مالی می باشد. تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق در سه قسمت تهیه شده است:در قسمت اول متغیرهای تحقیق توصیف می شوند.در قسمت دوم یعنی فرض آماری،به آزمون فرضیات پرداخته می شود.و در قسمت سوم یعنی خلاصه یافته ها،نتایج حاصل از فرض آماری خلاصه و جمع بندی می شود.داده های اولیه برای محاسبه متغیرهای مذکور از طریق سایت بورس اوراق بهادار تهران و نرم­افزار ره‌آورد نوین استخراج و پس از انتقال به صفحه گسترده EXCEL محاسبه و مورد پردازش قرار گرفته است و سپس با توجه به نوع فرضیه، به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه­ها از تحلیل رگرسیون به وسیله نرم افزار EVIWES استفاده می‌شود.

بطور کلی نتایج تحقیق نشان می دهد که تئوری سلسله مراتبی، الگوهای مالی شرکت های بلوغ یافته و مرحله افول را بهتر از شرکت های در حال رشد در بورس اوراق بهادارتهران نشان می دهد.

فصل اول: بیان کلیات

1-1- مقدمه

بحث ساختار سرمایه به چگونگی ترکیب منابع تأمین مالی شرکت، از قبیل بدهی‌های کوتاه‌مدت، اوراق قرضه، بدهی بلندمدت، سهام ممتاز و سهام عادی اشاره دارد. برخی شرکت‌ها هیچ برنامه­ی از پیش تعیین شده­ای را برای ساختار سرمایه­ی خود در نظر نمی­گیرند و تنها به تناسب تصمیمات مالی اتخاذ شده توسط مدیریت مالی، بدون هیچ گونه برنامه­ریزی مشخصی اقدام به تغییر ساختار سرمایه‌ی شرکت می‌کنند. این شرکت‌ها اگر چه ممکن است در کوتاه‌مدت به موفقیت دست‌یابند، اما سرانجام در تأمین منابع مالی لازم برای فعالیت‌های خود با مشکلات عمده‌ای مواجه می‌شوند. چنین شرکت‌هایی ممکن است قادر نباشند استفاده‌ی بهینه‌ای از منابع موجود خود داشته باشند. در نتیجه، این واقعیت بیش از پیش محرز می‌شود که یک شرکت باید ساختار سرمایه‌ی خود را به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که قادر باشد میزان بهره‌وری از وجوه را حداکثر نموده و وضعیت خود را با سهولت بیشتری با تغییر شرایط وفق دهد(هامپتون و دیگران[1]، 1389، 167). شرکت‌ها ناچارند ساختار سرمایه‌ی اولیه‌ی خود را هنگام تأسیس و راه‌اندازی واحد انتفاعی طرح‌ریزی نموده و سپس هرگاه برای انجام سرمایه‌گذاری‌ها نیاز به تأمین وجوه باشد، تصمیمات ساختار سرمایه تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

2-1- بیان مسئله

تصمیمات مربوط به تامین مالی و تعیین ترکیب بهینه ساختار سرمایه از یک طرف و توجه به ریسک شرکت، بویژه ریسک مرتبط با توان بازپرداخت بدهی ها، از طرف دیگر از جمله مسائلی است که در تصمیم گیری مدیریت حائر اهمیت است (جولا, 1389). یکی از مهمترین اجزای هر فعالیت اقتصادی فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز است؛ که این منابع را می توان از محل حقوق صاحبان سهام یا بدهی تامین کرد. در همین راستا مدیران مالی در شرکت ها تضمین بهترین ترکیب منابع تامین مالی یا به عبارت دیگر ساختار سرمایه می باشد و تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه در راستای افزایش ارزش شرکت است. موضوع ساختار سرمایه از جمله مسائلی است که تاکنون تحقیقات و آزمون های زیادی بر روی آن انجام شده است و در حال حاضر نیز تحقیقات نظری و بررسی های تجربی در مورد آن ادامه دارد (کشاورز, 1391).

سرمایه گذاری یک امر ضروری و حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری است. برای اینکه وجوه لازم جهت سرمایه گذاری فراهم آید، باید یکسری منابع برای تامین مالی وجود داشته باشد. بنابراین مدیران مالی می بایست در تامین مالی ضمن در نظر داشتن منابع مختلف، به ریسک و بازده شرکت و تاثیر آن بر روی ریسک و بازده سهام عادی شرکت در بازار بورس نیز توجه داشته باشند. عواملی که ریسک یک شرکت را تعیین می کنند متعددند. یکی از این عوامل ساختار سرمایه شرکت می باشند. از جمله اینکه شرکت در ساختار سرمایه خود چقدر آورده سهامداران و چقدر بدهی دارد. به این علت که استفاده از بدهی موجب ایجاد یکسری تعهدات ثابت( هزینه های مالی) برای شرکت می شود؛ لذا این تعهدات ثابت، ریسک شرکت را بالا می برد چرا که اگر شرکت نتواند اصل و فرع وام را بازپرداخت کند به درماندگی مالی گرفتار می گردد (جولا, 1389). ارزیابی مطلوبیت یک بستر سرمایه گذاری در وضعیت نامطمئن بر اساس مقادیر ریسک و بازده آن است. یکی از مسائل مهم اثرگذار بر ریسک و بازده سهام عادی نیز، تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه است. استفاده از بدهی ارزان قیمت ممکن است باعث کاهش هزینه سرمایه شرکت شود، ولی از طرفی ممکن است موجب افزایش ریسک مالی و هزینه ورشکستگی نیز شود (خرم, 1383).

در تحقیق حاضر در جستجوی پاسخگویی به این سوال هستیم که در تعیین ساختار سرمایه چه مقدار از تئوری سلسه مراتبی پیروی می کنیم. به عبارتی می خواهیم بدانیم با توجه به چرخه ی حیاتی که سازمان در آن قرار دارد، چگونه ساختاری برای تامین مالی انتخاب می شود؛ شرکت در این دوره از حیاتش چه مقدار ریسک پذیر و یا ریسک گریز می باشد و اینکه در انتخاب ساختار سرمایه اش، میزان بازده و سودآوری را مد نظر قرار می دهد؟

پاسخگویی به این سوالات در قالب چرخه ی عمر سازمانی پیگیری می شوند و سعی می کنیم تا شرکتهای تولیدی را در سه دسته شرکت های در حال رشد ، شرکت های بلوغ یافته و پیر و شرکتهای در حال افول دسته بندی کرده و فرضیه تحقیق را مورد بررسی قرار دهیم.

1-3- بیان ضرورت و اهمیت موضوع

تصمیم­گیری در مورد ساختار سرمایه، یكی از چالش­برانگیزترین و مشكل­ترین مسایل پیش­روی شركت­ها، اما در عین حال حیاتی ترین تصمیم در مورد ادامه­ی بقای آنها است. با مراجعه به تحقیقات و متون دانشگاهی مشاهده می­شود كه عمده­ترین دلایل ناكامی شركت­ها فقدان یا عدم كفایت سرمایه­گذاری و تامین مالی نامناسب و ناكافی آنان است. اغلب مالكان شركت­های كوچك ازمهارت­های تجاری قوی برخوردار نبوده و به این ترتیب فهم واستنباط درستی از شرایط و نحوه­ی فعالیت بازارهای مالی و عرضه­كنندگان منابع تامین مالی ندارند. به عنوان مثال،‌ مالكان این­گونه شركت­ها ممكن است تركیب نامناسبی از منابع (بدهی در مقابل سرمایه) را انتخاب كنند، یا این­كه منابعی را تحصیل كنند كه تعهدات و محدودیت­های نقدینگی بالایی را برای آنان به دنبال داشته باشد و یا قراردادهایی منعقد كنند كه تعهدات هزینه­یی بالایی را برای آنان به دنبال داشته باشد. حتی ممكن است برای تامین مالی به عرضه­كنندگان منابعی مراجعه كنند كه كار كردن با آنها مشکل ساز باشد. بنابراین،‌ ممكن است ضعف­های موجود منجر به سرمایه­گذاری نامناسبی شود كه ادامه­ی بقا و حیات شركت را تهدید كند. ساختار سرمایه­ی نامناسب برای هر شركتی و یا به طور خاص در مورد شركت­های كوچك همه­ی   زمینه­های فعالیت یك شركت را تحت تاثیر قرار می­دهد و می­تواند منجر به بروز مسایلی نظیر عدم كارایی در بازاریابی محصولات،‌ عدم كارآمدی و ناتوانی در بكارگیری مناسب نیروی انسانی و موارد مشابه شود (اوتامی، 2012).

با این وجود تا کنون تحقیق جامعی در این زمینه در ایران صورت نگرفته است. این در حالیست که با بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میتوان بسیاری از تعهدات و زیان های ناشی از ساختار سرمایه را با توجه به چرخه عمر سازمانی که شرکتها در آن قرار گرفته اند را شناسایی و کنترل نموده و با ارائه راهکارهای مناسب ترکیب بهینه ساختار سرمایه را برای شرکتها (در مرحله رشد ، بلوغ و افول ) تعیین نمود . در این تحقیق با توجه به اهمیت بررسی هر یک از متغیر ها و تاثیر گذاری آن ها بر هم به بررسی رابطه بین این متغیر ها می پردازیم.

[1] Hampton & Others

تعداد صفحه : 140

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

[add_to_cart id=147473]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com