پایان نامه ارشد : بررسی میزان بهره‌گیری از رسانه‌های آموزشی در فرایند یاددهی- یادگیری از نظر معلمان دینی

پایان نامه رشته : علوم تربیتی

گرایش :تعلیم و تربیت اسلامی

عنوان : بررسی  میزان بهره‌گیری از رسانه‌های آموزشی در فرایند یاددهی- یادگیری از نظر معلمان دینی

دانشگاه آزاد اسلامی واحدتاکستان

دانشکده علوم انسانی

 رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M. A)

گرایش: تعلیم و تربیت اسلامی

عنوان:بررسی  میزان بهره‌گیری از رسانه‌های آموزشی در فرایند یاددهی- یادگیری از نظر معلمان دینی مقطع راهنمایی شهر اداره آموزش و پرورش منطقه ۵ تهران در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ 

استاد راهنما:

دکتر محمد تقی مقدس جعفری

استاد مشاور:

دکتر حسن رحیمی 

پاییز ۱۳۹۱

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

چکیده تحقیق : ۱

فصل اول کلیات تحقیق ۲

مقدمه. ۳

بیان مسئله. ۳

اهمیت و ضرورت پژوهش. ۵

اهداف تحقیق : ۶

فرضیه های تحقیق ۶

متغیرهای تحقیق ۶

متغیرهای  مستقل: ۶

متغیرهای وابسته : ۶

قلمرو تحقیق ۷

روش تحقیق: ۷

جامعه آماری و روش نمونه گیری: ۷

روش گردآوری اطلاعات: ۷

روش تجزیه و تحلیل داده ها: ۷

تعریف متغیرها و اصطلاحات پژوهش. ۷

فرایند یاددهی-یادگیری: ۸

تکنولوژی آموزشی: ۹

تکنولوژی یادگیری: ۹

ابعاد: ۹

معلمان آموزش راهنمایی: ۹

کاستی‌های نظام آموزشی: ۹

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۱۰

مقدمه. ۱۱

بخش اول:مبانی نظری پژوهش. ۱۱

۱- حوزه مفهومی پژوهش. ۱۱

الف- مفهوم شناسی رسانه. ۱۱

تعاریف رسانه‌های آموزشی ۱۱

طبقه‌بندی رسانه‌های آموزشی و ملاک‌های آن. ۱۲

ضرورت بهره‌گیری از رسانه‌های آموزشی ۱۳

نقش رسانه در فرایند یاددهی-یادگیری ۱۶

ب- مفهوم شناسی تکنولوژی آموزشی ۱۶

تعاریف تکنولوژی آموزشی ۱۷

سیر تحول تکنولوژی آموزشی در ایران و جهان. ۱۸

سیر تحول تکنولوژی در ایران: ۲۱

عوامل موثر بر رشد و تحول تکنولوژی آموزشی ۲۲

۱- انواع مدلها و نظریه‌های ارتباطی ۲۲

۲- مهندسی سیستم‌ها یا نگرش سیستمی ۲۴

۳- نظریات یادگیری ۲۵

جایگاه تکنولوژی آموزشی در فرایند آموزش و یادگیری ۲۵

ج- مفهوم شناسی تکنولوژی یادگیری ۲۸

ویژگی‌های فناوری یادگیری (تکنولوژی یادگیری) ۲۹

ضرورت سیر تکنولوژی آموزشی به سوی تکنولوژی یادگیری ۳۰

سیرتکنولوژی آموزشی به سوی تکنولوژی یادگیری در نظام‌های آموزشی ۳۲

لوازم تحقق تکنولوژی یادگیری ۳۳

یک- ابزارهای فیزیکی و مکانیکی ۳۳

دو- لازمه‌های دانشی و حمایتی ۳۴

مراحل تلفیق تکنولوژی با یادگیری ۳۴

شکل- الگوی برگشت پذیر تلفیق در تکنولوژی یادگیری ۳۵

الف- خاستگاه فلسفی بهره‌گیری از رسانه. ۳۶

مکتب پراگماتیسم. ۳۷

محوریت تجربه در فلسفه پراگماتیسم. ۳۸

ب- خاستگاه روان‌شناختی بهره‌گیری از رسانه. ۳۹

یک- تاکید بر نقش حواس در فرایند یادگیری ۴۰

دو- تعیین جایگاه بهره گیری از رسانه‌ها در هریک از نظریات یادگیری ۴۱

الف- نظریه یادگیری رفتارگرایان. ۴۲

نظریه رفتارگرایی پائولوف. ۴۲

سایر نظریه‌های رفتارگرایی ۴۲

ب- نظریه یادگیری شناخت گرایان. ۴۴

نظریه یادگیری گشتالت. ۴۴

نظریه یادگیری معنی‌دار کلامی (آزوبل) ۴۵

نظریه پیاژه ۴۶

نظریه فراشناخت. ۴۷

نظریه یادگیری شناختی اجتماعی ۴۸

نظریه ویگوتسکی ۴۸

نظریه یادگیری مشاهده‌ای بندورا ۵۰

نمودار مراحل یادگیری مشاهده‌ای ۵۱

ج- نظریات نوین ۵۲

نظریه ساختن گرایی ۵۲

محیط‌های یادگیری ساختن گرا ۵۳

مبارزه طلبی نظریه‌ی ساخت‌گرایی ۵۴

نظریه‌ی شناختی یادگیری چندرسانه‌ای ۵۴

نظریه رمز دو گانه. ۵۵

نظریه هوش چندگانه گاردنر. ۵۶

هوش‌های هفت گانه  و تکنولوژی آموزشی ۵۷

تطبیق فن‌آوری و ویژگی‌های هوشی ۵۹

نظریه مغز و فرایند یادگیری ۶۲

برتری یا رجحان نیم کره‌ای ۶۴

ج- خاستگاه اجتماعی بهره‌گیری از رسانه‌ها ۶۵

یک-تحول مدل‌های ارتباطی ۶۵

جامعه شناسی ارتباطات. ۶۵

دو- توسعه پرشتاب  فتاوری اطلاعات و تکامل جامعه الکترونیکی ۶۵

الف- مهارت‌های زمینه ساز تولید و کاربرد رسانه. ۶۷

یک- ارتقاء شناخت معلمان از رسانه‌های آموزشی ۶۷

الف- رسانه‌های تابلویی (نمایشی) ۶۸

ب- رسانه‌های تصویری مات. ۶۹

ج- رسانه‌های تصویری شفاف. ۷۱

موقعیت‌های یاددهی-یادگیری ۷۴

دو-آگاهی از اهداف ثمرات کاربرد رسانه. ۷۵

سه-پیدایش و ارتقاء نگرش رسانه‌ای: ۷۹

اصول انتخاب رسانه. ۸۲

معیارهای انتخاب رسانه. ۸۴

رعایت مراحل عام در  تولید رسانه. ۸۶

سطوح مهارت در تولید رسانه. ۸۸

شکل: سطوح مهارت در تولید رسانه‌ها ۸۹

اصول و فنون تولید رسانه‌ها ۸۹

اصول تولید رسانه. ۸۹

فنون تولید رسانه. ۹۰

پیام‌ها: استخراج اطلاعات. ۹۳

تکالیف یادگیری ۹۴

کاربرد رسانه  در مراحل مختلف تدریس. ۹۶

مراحل عام کاربرد رسانه. ۹۷

مزایای استفاده از رایانه و اینترنت. ۹۹

الگوی عملی آموزش الکترونیکی ۱۰۰

انواع آموزشهای الکترونیکی ۱۰۱

مقدمه ای بر آموزش الکترونیکی ۱۰۳

دلایل استفاده از آموزش الکترونیکی ۱۰۵

دامنه آموزش الکترونیک. ۱۰۵

دسته بندی انواع یادگیری ومزیت های آموزش الکترونیکی ۱۰۶

مزیت های آموزش الکترونیک. ۱۰۷

چند نکته که در آموزش الکترونیکی باید مورد توجه قرار گیرد. ۱۰۸

بخش دوم:بررسی پیشینه پژوهش. ۱۰۸

پیشینه تحقیق در مطالعات خارجی ۱۰۸

پیشینه تحقیق در مطالعات داخلی ۱۱۲

فصل سوم روش شناسی تحقیق ۱۱۶

۳-۱ مقدمه. ۱۱۷

۳-۲ روش تحقیق ۱۱۷

تحقیق کاربردی ۱۱۷

از نظر روش گردآوری داده ها، تحقیقات علمی می‌توان به دسته‌ه ای زیر تقسیم کرد : ۱۱۷

تحقیق توصیفی ۱۱۸

تحقیق پیمایشی ۱۱۸

تحقیق همبستگی ۱۱۸

۳-۳ جامعه آماری تحقیق ۱۱۹

۳-۴ روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه. ۱۱۹

۳-۵ روش گرد آوری داده ها ۱۱۹

مطالعات کتابخانه ای ۱۱۹

پرسشنامه. ۱۲۰

۳-۶ روائی و پایایی پرسشنامه پژوهش. ۱۲۱

روایی ۱۲۱

پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه ها: ۱۲۱

۳-۷ مقیاس اندازه گیری ۱۲۳

مقیاس لیکرت. ۱۲۳

۳-۸ روش‌ آماری جهت تجزیه و تحلیل داده ها ۱۲۴

آزمونt  استودنت تک نمونه‌ای ۱۲۴

آزمون فریدمن ۱۲۵

ضریب آلفای کرونباخ: ۱۲۵

فصل چهارم تجزیه و تحلیل ۱۲۶

داده ها ۱۲۶

مقدمه : ۱۲۷

۴-۱گردآوری داده ها و توصیف نمونه : ۱۲۷

۴-۳-  آزمون فرضیه های تحقیق ۱۳۱

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات. ۱۳۹

مقدمه. ۱۴۰

۵-۱) خلاصه و جمع‌بندی نتایج تحقیق ۱۴۰

جدول۵-۱ خلاصه آزمون فرضیات تحقیق ۱۴۱

۵-۲) نتایج حاصل از آزمون فرضیات: ۱۴۲

۵-۳) نتیجه گیری کلی ۱۴۴

۵-۴) ارائه پیشنهادات. ۱۴۴

۵-۴-۱-پیشنهادات به اداره آموزش منطقه ۵ شهر تهران بر اساس نتایج تحقیق ۱۴۴

۵-۴-۲) پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۱۴۶

۵-۶)محدودیت های تحقیق ۱۴۶

پیوست. ۱۴۷

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                      صفحه

جدول ۳-۱: پرسشنامه تحقیق ۱۲۰

جداول شماره (۳-۲)  پایایی پرسشنامه تحقیق ۱۲۲

جدول (۴-۱) توزیع پاسخ دهنده گان برحسب جنسیت. ۱۲۸

جدول (۴-۲ )  توزیع پاسخ دهنده گان برحسب تحصیلات. ۱۲۹

جدول ( ۴-۳ )  سابقه کار پاسخ دهندگان. ۱۳۰

جدول(۴-۴) نتیجه آزمون فرضیه اول. ۱۳۲

جدول(۴-۶)خروجی آزمون فرضیه سوم تحقیق ۱۳۵

جدول(۴-۷) خروجی آزمون فرضیه چهارم. ۱۳۶

جدول(۴-۸)خروجی آزمون فرضیه پنجم. ۱۳۷

 

 

فهرست  نمودار

عنوان                                                                                                      صفحه

نمودار(۴-۱)توزیع پاسخ دهنگان برحسب جنسیت. ۱۲۸

نمودار (۴-۲ )  توزیع پاسخ دهنده گان برحسب تحصیلات. ۱۲۹

نمودار ( ۴-۳ )  سابقه کار اعضای نمونه. ۱۳۰

 

چکیده تحقیق :

تحقیق حاضر با هدف بررسی بهره‌گیری از رسانه‌های آموزشی در فرایند یاددهی- یادگیری انجام گرفته است. این تحقیق از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی – پیمایشی می باشد. که پس از مطالعه پیشینه موضوع و بررسی الگوهای  موجود رسانه های آموزشی و فرایند های آموزش شکل گیری چهارچوب نظری ،متغیرهای مهم تحقیق شناسایی و  مدل مفهومی و فرضیات تحقیق مشخص گردید.

جامعه آماری تحقیق حاضر شامل ۱۰۳ نفر از کلیه دبیران دینی، قرآن، مهارت های زندگی و مربیان پرورشی شاغل در مدارس راهنمایی تابعه اداره آموزش و پرورش منطقه ۵ شهر تهران می باشد.و با توجه به محدود بودن حجم جامعه، نمونه گیری انجام نگرفته و از روش سرشماری استفاده شده است. برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه استفاده گردید.اعتبار محتوای پرسشنامه با بهره گرفتن از نظرات اساتید راهنما و مشاور بررسی و تایید شده و برای تعیین پایایی آن از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.به منظور بررسی توزیع داده های گردآوری شده ، از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شد و با توجه غیر نرمال بودن توزیع داده ها، جهت آزمون فرضیات از آزمون تی استودنت، فریدمن و دوجمله ای استفاده گردید.نتیجه آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که میزان آشنایی دبیران دینی مقطع راهنمایی اداره آموزش و پرورش منطقه۵ شهر تهران با رسانه های آموزشی در سطح مطلوب قرار دارد اما وجود کاستی هایی در نظام آموزشی موجب  استفاده کمتر دبیران از رسانه ها می گردد. و هدف عمده استفاده کننده گان از رسانه ها نیز جلب توجه و علاق دانش آموزان می باشد.همچنین علاوه بر دروس دوره های دانشگاهی، دوره های ضمن خدمت و مطالعات شخصی و تجارب دبیران نیز موجب افزایش آشنایی و استفاده از رسانه های آموزشی می گردد.

کلید واژه ها: رسانه آموزشی،میزان آشنایی و استفاده از رسانه  آموزشی،اداره آموزش و پرورش  منطقه ۵ تهران ، دبیران دینی

 

فصل اول کلیات تحقیق

 

مقدمه

در عصری که به انفجار دانش و اطلاعات لقب گرفته و توسعه دانش و تکنولوژی رشد شتابانی دارد، آموزش منابع انسانی نمی‌تواند نسبت به این تحولات بی‌تفاوت بماند. نگاه عمیق‌تر به رسالت تعلیم و تربیت زمانی آشکار می شود که انسان موجودی است که دارای ابعاد گوناگون و پر از استعدادهای ارزشمند و زمانی استعدادهای آن محقق و شکوفا می‌شود که همه ابعاد معنوی، جسمی مورد توجه قرار‌گیرد. واضح است که آموزش و پرورش می‌خواهد یادگیری و آموزش در زندگی انسان از ارزش معناداری برخوردار شود و فراتر از یادگیری، به بازسازی شخصیت و توانمندی های منابع انسانی بپردازد تا آموزش به فرهنگ توسعه انسانی تبدیل شود(دولان، ۱۳۷۵). از سوی دیگرتحقق یادگیری منوط به بهره‌برداری صحیح و اثربخش از فناوری‌های آموزشی و سامان‌دهی فرایند یادگیری است. به علاوه روند تغییرات شگرف امروزی در جریانات زندگی، و محدودیت‌های زمانی و مکانی و اقتصادی و تنوع‌طلبی فراگیران قرن بیست ویک، به کارگیری رسانه‌ها، تکنولوژی آموزشی و به ویژه تکنولوژی یادگیری را برای آموزشی پویا ، خلاق و موثر  اجتناب ناپذیر کرده است. رسانه‌های آموزشی یکی از تکیه‌گاه‌های تکنولوژی آموزشی یا فناوری آموزشی محسوب می‌شود و تکنولوژی آموزشی به عنوان یک رشته علمی قدمت چندانی ندارد و با وجود عمر کوتاه تحقیقات گسترده‌ای را در عرصه تعلیم وتربیت و تدریس اثر بخش به خود اختصاص داده است.تا جایی که در دهه‌های اخیر تکنولوژی آموزشی را رویکردی موثر در بهسازی آموزش و یادگیری دانسته‌اند.

لذا در این تحقیق برآنیم تا ابعاد بهره‌گیری(میزان، نقش و موانع) از رسانه‌های آموزشی در فرایند یاددهی- یادگیری از نظر معلمان دینی مقطع راهنمایی شهر تهران در سال تحصیلی ۹۱-۹۰  رابررسی نماییم .بنابراین در این فصل ،به تفصیل مطالبی در خصوص کلیات تحقیق  شامل؛ بیان مسئله ،اهمیت موضوع ، سوالات ، فرضیات  و اهداف تحقیق حاضر و قلمرو تحقیق،جامعه آماری،روش تحقیق،ابزار و روش های گردآوری اطلاعات ارائه میگردد و در نهایت با ارائه تعاریف واژه گان تحقیق مطالب فصل به پایان می رسد.

بیان مسئله

قرن بیست و یکم قرن اکتشافات و پیشرفتهای سریع در زمینه های مختلف صنعت و تکنولوژی است. امروزه با تغییرات تکنولوژیکی فراوانی که در جوامع بشری صورت پذیرفته است به انسانهای توسعه یافته ای نیاز است که بتوانند با بینش مناسب مجموعه ای از مهارتهای مختلف را در مشاغل متعدد به کار گیرند و با بهره گرفتن از نیروی خلاقیت، ابتکار، دانش و مهارت گسترده ضمن انجام دادن بهینه مأموریتهای شغلی و تحقق اهداف سازمانی نقش های اجتماعی خود را به خوبی ایفا نمایند و این امر محقق نمی شود مگر این که نظام آموزشی کشور از تمام توان و پتانسیل خود در تربیت و آموزش دانش آموزان بهره بگیرد (معصومی،۱۳۸۰)

نظام آموزشی هر کشور در سرنوشت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن کشور نقش اساسی دارد چرا که پرورش یابندگان امروز سیاست گزاران ،برنامه ریزان و تصمیم گیران آینده کشورند و هر کشوری که بخواهد درنگ و سکون را پشت سر نهد باید  زیربنای آموزشی خود را مستحکم نماید به نظر میرسد تحول در روش های تدریس  و استفاده از رسانه های آموزشی  در امر آموزش می تواند سراغاز این تحول باشد ،چرا که رسانه ها، یادگیری را تقویت کرده و و تقویت یادگیری تاثیر آموزش را افزایش میدهد “،گاهی هزار کلمه جای یک تصویر را نمیگیرد”(لئونارد،اچ،کلارک،۲۰۰۶)

جان آموس کمینیوس (john a Comenius) مربی معروف در بزرگترین اثر خود به نام “هنر  بزرگ معلمی “چنین می گوید : معلم در تدریس خود باید حقایق و اشیاء را که وجود خارجی دارند مورد استفاده قرار دهد. بر مبنای موارد مذکور نقش بهره گیری از رسانه ها در فرایند یاددهی یادگیری غیر قابل انکار است .

نکته قابل توجه دیگر این است که ابعاد و کارآیی آینده‌ی نقش رسانه‌های جمعی در آموزش، آن دستخوش دگرگونی شده و سیطره و دامنه آن گسترش یافته است. و این باعث شده که نقش مدرسین را در آموزش از معلمی به تسهیل کننده و سرپرست تغییر بدهد. (Radford 2007, 65)

از سویی دیگرآموزش هر یک از مفاهیم درسی به نوبه خود از جایگاه قابل توجهی برخوردار است اما در نظام آموزشی اسلامی پرداختن به مفاهیم دینی که نه تنها بخش آموزش رسمی بلکه بخش عظیمی از شاکله شخصیتی فراگیران را تشکیل میدهد از اهمیتی ویژه برخوردار است.

بر این اساس مساله اصلی محقق در این تحقیق بحث شناخت دبیران دینی مدارس راهنمایی از رسانه‌ها، میزان و نحوه کاربرد رسانه‌ها توسط آنها در فرایند یاددهی و یادگیری و همچنین دلایل عدم استفاده آن ها از رسانه ها بوده است .در این پژوهش ابتدا دسته بندی های متفاوتی  که از رسانه های آموزشی به عمل آمده بود  مورد بررسی قرار گرفته ؛ سپس ابعاد مختلف استفاده دبیران دینی از رسانه های آموزشی مانند میزان آشنایی ،میزان کاربرد،هدف، نقش مورد انتظار و موانع بهره برداری از رسانه ها  مورد سنجش قرار می گیرد.

اهمیت و ضرورت پژوهش

جهان امروز بی تردید از ویژگی های خاصی برخوردار است که عمده ترین آنها عبارتند از : تغییرات و تحولات سریع، پیچیدگی فزاینده و رقابت روز افزون. یکی از بارزترین ویژگی های عصر حاضر تغییرات و تحولات شگرف و مداومی است که در  تکنولوژی و روش های انجام کار زندگی به چشم می خورد. سرعت این تغییرات به گونه ای است که نمی توان منحنی تغییر را در بعد زمان ترسیم کرد ، زیرا پیشرفت و تحول با شتابی بیشتر از سرعت ترسیم منحنی به وقوع می پیوندد. به عبارت دیگر، تنها چیزی که در این جهان ثابت است ، تغییر و تحول است. وسعت و تنوع تغییراتی که بر پیکره ی سازمانهای امروزی وارد می آید به قدری زیاد است که برای آنها چاره ای جز انطباق و پاسخگویی به این تغییرات وجود ندارد. از سویی دیگر سرعت نوآوری و ارائه محصولات جدید به قدری افزایش یافته که تغییرات و ابتکارات به امری عادی در جهان تبدیل شده است . ( کوارتکو و هاجتس ، ۱۹۸۹ ،‌ص ۹۵ ).

یکی از گام‌های اساسی در فرایند یاد دهی یادگیری، طراحی، انتخاب و کاربرد رسانه‌های آموزشی است. ابتدا باید دانست در فرهنگ فناوری آموزشی هر امکانی که در زمینه درک بهتر و یادگیری سریع همراه با علاقمندی را فراهم کند و موجب شود دوام و عمق یادگیری افزایش یابد، رسانه تلقی می‌شود. هرم تجارب ادگاردیل به خوبی بر ضرورت و جایگاه رسانه‌های آموزشی تاکید می‌کند. تجربه مستقیم، یادگیری موثری را فراهم می‌کند (دیدن یک فرایند شیمیایی، لمس کردن رگ‌برگ‌ها و.) اما امکان تجربه مستقیم در همه مفاهیم نیز با تجربه ذهنی، یادگیری ثمربخشی را ارائه نمی‌دهند. بنابراین ضروری است در بسیاری موارد معلمان از تجارب حد وسط (عکس، فیلم، ماکت و .) یا همان رسانه‌ها استفاده کنند. واضح است بهره‌گیری از رسانه‌های آموزشی ثمرات متعددی دارد. افزایش علاقه به یادگیری، تقویت مشارکت در یادگیری، ایجاد ارتباط دقیق و توسعه دانش و مهارت و . از مهمترین فوائد کاربرد رسانه‌هاست.

بنابراین معلم کارآمد باید انواع رسانه‌ها را با حیطه گسترده‌اش بشناسد. و با شیوه کاربرد صحیح آن آشنا شود و به عنوان یکی از عناصر تفکیک‌ناپذیر آموزش و یادگیری از آن بهره جوید. لذا شایسته است پژوهش‌های متعددی برای شناسایی ابعاد مختلف کاربرد رسانه و اثرات آن بریادگیری صورت گیرد و نتایج آن در اختیار معلمان قرار گیرد.

از این رو لازم است ابعاد بهره‌گیری معلمان از انواع رسانه‌های آموزشی و یا به نوعی همان تکنولوژی یادگیری مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد تا ضمن تعیین میزان شناخت و کاربرد رسانه‌ها توسط معلمان موانع این بهره‌گیری نیز مورد شناسایی قرار گیرد.

انجام این تحقیق در مدارس راهنمایی شهر تهران از چند جهت می تواند اهمیت داشته باشد:

۱-اطلاع رسانی به مدیریت و  تسهیل در فرآیند مدیریت و نیل به اهداف سازمانی

۲-کمک به تصمیم گیری های دقیق و کارآمد

۳- تامین رضایت معلمان ،فراگیران و  اولیا آنان

۴- بهبود کیفی و کمی سطح آموزش و یادگیری

اهداف تحقیق :

این تحقیق به دنبال نیل به اهداف زیر می باشد:

  • بررسی و تبیین میزان آشنایی دبیران دینی مقطع راهنمایی شهر تهران با رسانه ها ی آموزشی
  • بررسی و تبیین میزان استفاده دبیران دینی مقطع راهنمایی شهر تهران از رسانه ها ی آموزشی
  • بررسی و تبیین مهمترین هدف دبیران دینی راهنمایی در بهره گیری از رسانه های آموزشی
  • بررسی و تبیین تاثیر دوره های آموزشی دانشگاهی بر آشنایی دبیران دینی با رسانه های آموزشی  و نحوه کاربرد آن ها شده است
  • بررسی و تبیین مهم ترین موانع استفاده دبیران از رسانه های آموزشی

فرضیه های تحقیق

با توجه به اهداف گفته شده، فرضیات تحقیق به صورت زیر بیان می شوند:

۱-میزان آشنایی دبیران دینی راهنمایی با رسانه ها ی آموزشی کمتر از حد متوسط می باشد.

۲-میزان استفاده دبیران دینی راهنمایی از رسانه‌های آموزشی درفرایند یاددهی یادگیری کمتر از حد متوسط است

۳-مهمترین هدف دبیران دینی راهنمایی  در بهره گیری از رسانه های آموزشی ، جلب توجه و تقویت علاقمندی دانش آموزان است .

۴-آموزش دوره های دانشگاهی  در حد متوسط موجب آشنایی دبیران دینی با رسانه های آموزشی  و نحوه کاربرد آن ها شده است.

۵-کاستی های نظام آموزشی  مهم ترین مانع استفاده دبیران از رسانه های آموزشی می باشد.

متغیرهای تحقیق

متغیرهای  مستقل:

در این پژوهش متغیر های مستقل شاملکاستی های نظام آموزشی و آموزش دوره های دانشگاهی می باشد.

متغیرهای وابسته :

متغیرهای وابسته  این عبارتند از: میزان آشنایی دبیران دینی راهنمایی  با رسانه های آموزشی، میزان استفاده دبیران دینی راهنمایی از رسانه های آموزشی و هدف از بهره گیری از رسانه‌های آموزشی.

قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی : قلمرو موضوعی تحقیق بررسی ابعاد بهره گیری از رسانه های آموزشی در فرایند یاددهی- یادگیری از نظردبیران دینی مدارس راهنمایی شهر تهران در سال تحصیلی ۹۱_۹۰ می باشد که در حوزه تکنولوژی آموزشی وارد می شود.

قلمرو زمانی : قلمرو زمانی پژوهش نیمه اول سال ۱۳۹۱ می باشد.

قلمرو مکانی : این پژوهش در مدارس راهنمایی شهر تهران صورت می گیرد .

تعداد صفحه :  ۱۷۱

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***