پایان نامه کارشناسی:بررسی بین ویژگی های شخصیت و مکانیسم های دفاعی در دانشجویان شهرستان شاهرود در سال ۱۳۹۴

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته : مشاوره و راهنمایی

عنوان : بررسی بین ویژگی های شخصیت و مکانیسم های دفاعی در دانشجویان  شهرستان شاهرود در سال ۱۳۹۴

                       جهت اخذ مدرک کارشناسی در رشته ی مشاوره وراهنمایی

 

عنوان:

بررسی بین ویژگی های شخصیت و مکانیسم های دفاعی در دانشجویان  شهرستان شاهرود در سال ۱۳۹۴

 

استاد راهنما:

سر کار خانم کوکب محمدخانی

زمستان ۱۳۹۴

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان. صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش.۹

مقدمه ۱۰

۱-۱: بیان مسئله.۱۲

۱-۲: ضرورت پژوهش.۱۲

۱-۳: اهداف پژوهش۱۵

۱-۳-۱:اهداف کلی.۱۶

۱-۳-۲: اهداف فرعی۱۶

۱-۴: فرضیه های پژوه۱۶

۱-۴-۱: فرضیه اصلی.۱۶

۱-۴-۲: فرضیه فرعی.۱۶

۱-۵: متغییرها۱۶

۱-۵-۱: تعاریف عملیاتی متغییرها۱۶

۱-۵-۲: تعریف مفهومی۱۷

۱-۶: انواع مکانیسم های دفاعی.۱۷

فصل دوم: ادبیات پژوهش۱۸

۲-۱: تاریخچه مطالعه روانشناسی شخصیت۱۹

۲-۲: جایگاه شخصیت در تاریخ روانشناسی۱۹

۲-۲-۱: بررسی هشیاری۱۹

۲-۲-۲:بررسی رفتار۲۰

۲-۲-۳: بررسی ناهشیار.۲۰

۲-۳: تعاریف شخصیت.۲۱

۲-۴: بررسی علمی شخصیت۲۱

۲-۵: رویکردهای شخصیت.۲۲

۲-۵-۱: مک کری و کاستا۲۳

۲-۵-۲:  رویکرد روانکاوی .۲۴

۲-۵-۳: رویکرد نوروانکاوی ۲۴

۲-۵-۴: رویکرد عمر.۲۵

۲-۵-۵: رویکردصفات۲۶

۲-۵-۶: رویکرد انسان گرایی۳۰

۲-۵-۷: رویکردشناختی.۳۰

۲-۵-۸: رویکرد رفتارگرایی.۳۰

۲-۵-۹: رویکرد تیپ شناسی۳۰

۲-۶: پرسشنامه شخصیت نئو۳۰

۲-۶-۱: نوروزگرایی.۳۱

۲-۶-۱-۱: اضطراب.۳۱

۲-۶-۱-۲: پرخاشگری.۳۲

۲-۶-۱-۳: افسردگی.۳۲

۲-۶-۱-۴: کمرویی.۳۲

۲-۶-۱-۵: تکانشوری.۳۳

۲-۶-۱-۶: آسیب پذیری۳۳

۲-۶-۲: برون گرایی۳۳

۲-۶-۲-۱: معاشرت پذیری۳۴

۲-۶-۲-۲: جرأت ورزی.۳۴

۲-۶-۲-۳: فعالیت.۳۵

۲-۶-۲-۴: هیجان طلبی.۳۵

۲-۶-۲-۵: عواطف مثبت.۳۵

۲-۶-۳: انعطاف پذیری.۳۵

۲-۶-۳-۱: خیال پردازی۳۶

۲-۶-۳-۲: زیبایی شناسی۳۶

۲-۶-۳-۳: هیجان پذیری.۳۶

۲-۶-۳-۴: ماجراجویی.۳۷

۲-۶-۳-۵: روشنفکری.۳۷

۲-۶-۳-۶: آزادی خواهی۳۷

۲-۶-۴: همسازی.۳۸

۲-۶-۴-۱: اعتماد۳۹

۲-۶-۴-۲: اخلاقیات.۳۹

۲-۶-۴-۳: نوع دوستی.۴۰

۲-۶-۴-۴: همکاری۴۰

۲-۶-۴-۵: تواضع.۴۰

۲-۶-۴-۶: همدردی.۴۱

۲-۶-۵: مسئولیت پذیری.۴۱

۲-۶-۵-۱: خودکارآمدی.۴۲

۲-۶-۵-۲: نظم وترتیب۴۲

۲-۶-۵-۳: تکلیف مداری۴۳

۲-۶-۵-۴: موفقیت طلبی.۴۳

۲-۶-۵-۵: انظباط فردی۴۳

۲-۶-۵-۶: محتاط در تصمیم گیری۴۴

۲-۷: تعاریف اضطراب۴۴

۲-۸: اضطراب تهدیدی برای خود۴۵

۲-۹: انواع اضطراب۴۵

۲-۱۰: مکانیسم های دفاعی علیه اضطراب۴۵

۲-۱۱:تعاریف مکانیسم های دفاعی۴۶

۲-۱۱-۱: انواع مکانیسم های دفاعی.۴۷

۲-۱۲: پیشینه پژوهش ۴۸

۲-۱۲-۱: پژوهش های انجام شده داخلی.۴۹

۲-۱۲-۲: پژوهش های انجام شده خارجی۵۰

فصل سوم: روش پژوهش.۵۱

۳-۱: جامعه آماری۵۲

۳-۲: نمونه پژوهش۵۲

۳-۳: روش نمونه گیری.۵۳

۳-۴: ابزارگردآوری داده ها ۵۳

۳-۴-۱: پرسشنامه شخصیت نئو.۵۴

۳-۴-۲: کنترل اعتبار پاسخنامه۵۴

۳-۴-۲-۱: ضریب قابلیت اعتماد.۵۴

۳-۴-۳: پرسشنامه مکانیسم های دفاعی.۵۵

۳-۴-۳-۱: پایایی آزمون.۵۵

۳-۴-۳-۲: همسانی درونی عبارات۵۶

۳-۴-۳-۳: روش تجزیه وتحلیل داه ها.۵۶

 

           فصل اول

کلیات پژوهش

 مقدمه

                                              

هر کسی شخصیتی دارد وشخصیت ۱شما به مشخص کردن میزان موفقیت،خشنودی ،رضایت خاطردرزندگی شماکمک می کند،بدون اغراق باید بگوییم که شخصیت شما یکی از مهمترین نعمت های شماست. شخصیت به شما کمک کرده است تا ندگی خود را شکل دهید ودر آینده نیز همین کار راخواهد کرد(شولتز۲۰۰۵؛ترجمه سیدمحمدی،۱۳۹۱).

 

شخصیت عاملی تأثیرگذار درسازگاری وسلامت عمومی ومجموعه ای سازمان یافته واحد ومتشکل ازخصوصیات نسبتا پایداروثابت است که موجب تمایز افراد از یکدیگر می شود،نظریه های شخصیت ارتباط میان ویژگی های شخصیتی ورفتارهای نابهنجاراجتماعی راتایید کرده اند براساس این نظریه ها تعامل محیط ،شرایط ،عوامل فردی وشخصیتی وایجاد رفتارهای مجرمانه ونابهنجار تأثیرگذارهستند(آیزنک۱۹۸۹؛ترجمه شریفی،۱۳۸۶).

 

ویژگی های شخصیتی نیز به عنوان سازمان یافته واحدی متشکل ازخصوصیات نسبتا پایدار وثابت درافراد که بر روی هم،یک فرد را از فرد یا افراد دیگر متمایز می سازد،نیزمی تواندبراضطراب۲ تأثیربگذارد(علی اکبری ،۱۳۷۹).

 

هرچیزی که تا به حال به دست آورده اید،هرچیزیکه انتظار دارید درشغل خود به دست آورید،خواه همسر یا والد خوبی بشوید، وحتی وضعیت سلامت کلی شماتحت تأثیر شخصیت شما وکسانی که با آن ها درتعامل هستید قرار دارند(شولتز۲۰۰۵؛ترجه سید محمدی،۱۳۹۱).

باتوجه به مشکلات وآسیب های که آدمی درفرایند رشد وزندگی خود تجربه می کند،توانایی غلبه بر شرایط سخت وداشتن واکنش های مناسب ،باحفظ تعادل روانی از اهمیت زیادی برخوردار است. چگونگی واکنش نسبت به رویدادهای استرس زا اساسا به نحوه ی تفسیر وارزیابی افراد از آن رویدادها بستگی دارد،افراد در همه ی سنین با استرس مواجه شده و آن را تجربه می کنند؛اضطراب،حالتی است دردناک که تحمل آن برای مدت طولانی نا ممکن است؛بنابراین،چگونه با چنین حالتی کنار می آییم وچرا اغلب اوقات مضطرب نمی شویم؟پاسخ به این سوال این است که افراد از مکانیسم های دفاعی۳ برعلیه اضطراب استفاده می کنند انسان به طورناهشیار روشهایی برای تحریف واقعیت پیداکرده ،احساسات خود را از حیطه هشیاری دور نگه می دارد تا مضطرب نشود.

 

۱-personality

۲-Anxiety

۳-defense   mechanisms

 

همان گونه که میکروب سبب ناراحتی می شود،احساس تقصیر گناه،ارضانشدن امیال ونیازها نیز فشار روانی به وجود می آوردوموجب کشش درونی رنج آور یا تنش می گردد که تا برقراری مجدد تعارض تسکین نمی یابد.این کیفیت وحالت روانی واکنشهای دفاعی شخصیت را بر می انگیزد ومکانیسم های دفاعی روان وارد کارزار می شوند، به گونه ای دیگر می توان گفت: من هسته ای اصلی شخصیت است وهرنوع تحقیر به ارزش وکفایت آن تهدیدی است به هسته مرکزی وجود شخص وبه این مناسبت مکانیسم های دفاعی گوناگونی به منظور حفظ من ازتحقیر واز هم پاشیدگی ترقی واستحکام آن تاحدامکان به وجودآمده است وزمانی که گزارش وتمامیت شخص مورد تهدید باشد به عرصه پیکار فراخوانده می شود تاسازهای بین انگیزه ها ومنازعات ضدونقیض برقرار کرده، کششها واضطراب های درونی راتشکیل دهد(احمدوند ،۱۳۸۲).

 

درنظریه روانکاوی ۱، هدف غرایز رسیدن به ارضاء وکسب لذت وکاهش تنش فوری است،برخلاف حالت ترس که در آن منبع تنش شناخته شده است،درحالت اضطراب «شناور وآزاد»انسان نمی تواند حالت تنش خود را به شئی خارجی نسبت دهد. فروید دونظریه درمورد اضطراب دارد،درنظریه اوّل، اضطراب درنتیجه عدم تخلیه تکانه های جنسی به وجود می آید،یعنی وقتی نیروی زندگی سد می شود. درنظریه دوم اضطراب نشان دهنده هیجانی دردناک است که به صورت علامتی از خطرقریب الوقوع برای «خود۲» عمل می کند.ددراینجا،اضطراب به صورت کنش «خود» خطر رابه «خود» گوشزد می کند تابتواند دست به عمل بزند.تفسیر نظریه روان کاوی این است که بعضی اوقات ارگانیسم، رویدادی راتجربه می کند که آسیب زاست وزیان باز است.

 

منبع اضطراب ممکن است درنهاد،فراخود یادرواقعیت نهفته باشد. وقتی نهادمنبع اضطراب است، فرد احساس گناه وخود-محکومی می کند.این احساس مثل این است که «نهاد۳»بگویید«من آن را می خواهم» فراخود بگوید«چه وحشتناک» و«خود» بگوید«من نگرانم». به طور کلی اضطراب از تضاد بین فشار غرایز در نهاد وتهدید به تنبیه فراخود۴ به وجود می آید که این موجب می شود افراد به طور ناهشیار ازمکانیسم های دفاعی برعلیه اضطراب استفاده کنند(پروین۵،ترجمه سید محمدی ،۱۳۳۰).

تعداد صفحه : ۶۵

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***