پایان نامه ارشد:ثرات اقتصادی توسعه گردشگری بر شکوفایی صنایع دستی ایران

پایان نامه رشته مدیریت جهانگردی

گرایش :برنامه ریزی

عنوان : ثرات اقتصادی توسعه گردشگری بر شکوفایی صنایع دستی ایران

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی گرایش برنامه ریزی

اثرات اقتصادی توسعه گردشگری بر شکوفایی صنایع دستی ایران

                                

استاد راهنما

دکتر حمید ضرغام بروجنی

استاد مشاور

دکتر اکبر پور فرج

زمستان

۱۳۹۳

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

صفحه                                                                                                                            فهرست مطالب

 

۱- کلیات تحقیق ۱

مقدمه. ۱

۱-۱ – بیان مسئله. ۱

۲-۱- اهمیت و ضرورت موضوع. ۳

۳-۱- اهداف و سوالات تحقیق ۴

۱-۳-۱- هدف اصلی تحقیق ۴

۲-۳-۱- پرسش های اصلی ۴

۳-۳-۱ -پرسش های فرعی ۵

۴-۱- چارچوب کلان نظری تحقیق ۵

۱-۴-۱- پیشینه تحقیق ۸

۵-۱- شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق ۱۱

۶-۱- روش شناسی تحقیق ۱۱

۱-۶-۱- روش کلی تحقیق ۱۱

۲-۶-۱- روش گردآوری اطلاعات. ۱۱

۷-۱- جامعه آماری و روش نمونه گیری و حجم نمونه. ۱۲

۱-۷-۱- جامعه آماری ۱۲

۲-۷-۱- نمونه آماری ۱۲

۳-۷-۱- روش نمونه گیری ۱۲

۴-۷-۱- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۱۲

۸-۱- قلمرو تحقیق ۱۲

۹-۱- موانع ومحدودیتهای تحقیق ۱۳

۲- ادبیات و پیشینه تحقیق ۱۶

مقدمه ۱۶

۱-۲- تعاریف جهانی صنایع دستی ۱۸

۱-۱-۲- تعاریف هنرهای سنتی و صنایع دستی در ایران ۱۹

۲-۱-۲- مشخصات کلی صنایع دستی ۲۰

۳-۱-۲- ویژگی های صنایع دستی ایران ۲۱

۴-۱-۲- دسته بندی رشته های صنایع دستی ایران ۲۱

۵-۱-۲- نقش صنایع دستی در توسعه اقتصادی – اجتماعی جامعه ۲۴

۶-۱-۲- اثرات  تولید صنایع دستی بر اقتصاد ملی ۲۵

۷-۱-۲- موقعیت جهانی صنایع دستی ۳۰

۸-۱-۲- موقعیت اقتصادی صنایع دستی در ایران ۳۱

۹-۱-۲- طبقه بندی صنایع دستی ۳۴

۱۰-۱-۲- مصرف کنندگان صنایع دستی ۳۷

۱۱-۱-۲-  رفتار خرید صنایع دستی گردشگران ۳۸

۱-۱۱-۱-۲- گونه شناسی خریداران ۴۰

۲-۱۱-۱-۲- معیارهای انتخاب صنایع دستی توسط گردشگران ۴۱

۲-۲- چارچوب کلان نظری ۴۵

۱-۲-۲- توسعه گردشگری و اثرات اقتصادی ۴۵

۱-۱-۲-۲- اثرات اقتصادی توسعه گردشگری بر صنایع دستی ۴۷

۱-۱-۱-۲-۲- گردشگری و کارآفرینی ۵۰

۱-۱-۱-۱-۲-۲- انواع کارآفرینی ها در گردشگری ۵۱

۲-۱-۱-۱-۲-۲- تعریف SMEs. 53

۳-۱-۱-۱-۲-۲- گردشگری و کارآفرینی در صنایع دستی: ۵۵

۲-۱-۱-۲-۲- گردشگری و افزایش اشتغال ۵۶

۳-۱-۱-۲-۲- گردشگری و افزایش درآمد صنعتگران ۵۸

۳-۲- مدل مفهومی تحقیق ۶۰

۴-۲- پیشینه تحقیق ۶۱

۳- روش تحقیق ۶۶

۱-۳- روش تحقیق ۶۶

۲-۳- جامعه آماری ۶۷

۳-۳- روش و تعداد نمونه. ۶۷

۴-۳- روش نمونهگیری ۶۷

۵-۳- روش گردآوری اطلاعات. ۶۸

۱-۵-۳- پرسشنامه پژوهش ۶۸

۶-۳- روایی ابزار سنجش ۷۰

۷-۳- پایایی ابزار سنجش ۷۰

۱-۷-۳- ضریب آلفای کرونباخ ۷۱

۸-۳- مدل تحلیلی تحقیق ۷۲

۹-۳ – سوالات تحقیق ۷۳

۱۰-۳-  روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷۳

۴- تجزیه و تحلیل داده ها ۷۶

مقدمه ۷۶

۱-۴- تحلیل جمعیت شناختی و وضعیت شغلی پاسخ دهندگان ۷۶

۱-۱-۴- وضعیت جمعیت شناختی پاسخ دهندگان ۷۶

۱-۱-۱-۴- جنس ۷۶

۲-۱-۱-۴- تحصیلات ۷۷

۳-۱-۱-۴- سن ۷۸

۴-۱-۱-۴- وضعیت کارت صنعتگری ۷۹

۵-۱-۱-۴- نوع کارت صنعتگری پاسخ دهندگان ۸۰

۶-۱-۱-۴- میزان درآمد ۸۱

۷-۱-۱-۴- رشته صنایع دستی ۸۲

۸-۱-۱-۴- رشته صنایع دستی (بر اساس طبقه بندی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) ۸۵

۹-۱-۱-۴- مشتریان صنایع دستی ۸۷

۱۰-۱-۱-۴- میانگین نظرات به تفکیک گروه رشته های مختلف صنایع دستی   ۸۸

۲-۴- تحلیل داده ها ۹۲

۱-۲-۴- بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق ۹۲

۲-۲-۴- تجزیه و تحلیل سوالات تحقیق ۹۳

۱-۲-۲-۴- تجزیه و تحلیل سوال اول ۹۳

۲-۲-۲-۴- تجزیه و تحلیل سوال دوم ۹۳

۳-۲-۲-۴- تجزیه و تحلیل سوال سوم ۹۴

۴-۲-۲-۴- تجزیه و تحلیل سوال چهارم ۹۵

۳-۲-۴- تجزیه و تحلیل متغیرهای جمعیت شناختی بر دیدگاه پاسخ دهندگان در خصوص تاثیر توسعه گردشگری بر اثرات اقتصادی ۹۵

۴-۲-۳-۱- تجزیه و تحلیل تاثیر جنسیت پاسخ دهندگان بر دیدگاه آنان ۹۵

۵- نتیجه گیری و پیشنهادات. ۱۰۰

مقدمه. ۱۰۰

۱-۵- بررسی یافته های جمعیت شناختی و شغلی پاسخ دهندگان ۱۰۰

۲-۵- جمع بندی یافته های تحقیق ۱۰۴

۳-۵- نتیجه گیری نهایی و پیشنهادات. ۱۰۷

۴-۵- پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۱۱۱

 

منابع و ماخذ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I_VI

پیوست ها

پیوست ۱(پرسشنامه پژوهش) . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .I_III

پیوست ۲ (SPSS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I_XII

فهرست جداول

جدول ۱-۲: آمار کل مجوزهای صادره طی سالهای ۱۳۸۶-۱۳۹۲ به تفکیک نوع مجوز. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۳

جدول ۲-۲: انواع مصرف کنندگان و مشتریان بر اساس طبقه بندی صنایع دستی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۳۷

جدول ۱-۳:  ترتیب سوالات پرسشنامه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .۶۹

جدول ۲-۳: مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۷۱

جدول ۳-۳: مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای متغیرهای تحقیق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۷۱

جدول ۴-۳: مدل تحلیلی تحقیق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۷۲

جدول ۵-۳: آزمون های مورد استفاده در پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۷۴

جدول ۱-۴: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ۷۷

جدول ۲-۴: توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ۷۷

جدول ۳-۴: توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . ۷۸

جدول ۴-۴: توزیع فراوانی مربوط به کارت صنعتگری پاسخ دهندگان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    ۷۹

جدول ۵-۴: توزیع فراوانی مربوط به نوع کارت صنعتگری پاسخ دهندگان. . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . ۸۰

جدول ۶-۴: توزیع فراوانی مربوط به میزان درآمد صنعتگران.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .     ۸۱

جدول ۷-۴: توزیع فراوانی مربوط به نوع رشته صنایع دستی پاسخ دهندگان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ۸۲

جدول۸-۴: توزیع فراوانی مربوط به نوع رشته صنایع دستی بر اساس طبقه بندی میراث فرهنگی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۸۵

جدول ۹-۴: تعداد کارت های صادره از سوی سازمان میراث فرهنگی به تفکیک گروه رشته. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۸۶

جدول ۱۰-۴: توزیع فراوانی مربوط به مشتریان صنایع دستی پاسخ دهندگان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۸۷

جدول ۱۱-۴: میانگین امتیازات پاسخ دهندگان به تفکیک گروه رشته های مختلف صنایع دستی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۸۹

جدول ۱۲-۴: متوسط امتیازات پاسخ دهندگان بر حسب گروه رشته. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . .  ۹۱

جدول۱۳-۴: نتایج حاصل از آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق. . . . . . . . . . . . . . . . . .   ۹۲

جدول ۱۴-۴: نتایج حاصل از آزمون تی استیودنت تک نمونه ای مربوط به سوال اول. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ۹۳

جدول ۱۵-۴: نتایج حاصل از آزمون تی استیودنت تک نمونه ای مربوط به سوال دوم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۹۴

جدول ۱۶-۴:   نتایج حاصل از آزمون تی استیودنت تک نمونه ای مربوط به سوال سوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .۹۴

جدول ۱۷-۴:   نتایج حاصل از آزمون تی استیودنت تک نمونه ای مربوط به سوال چهارم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۹۵

جدول ۱۸-۴: نتایج آزمون تی دو نمونه ای مستقل جهت بررسی تاثیر جنسیت بر دیدگاه پاسخ دهندگان . . . . . . . . . . . . . . . . .   ۹۶

جدول ۱۹-۴: نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه جهت بررسی تاثیر تحصیلات بر دیدگاه پاسخ دهندگان. . . . . . . . . . . ۹۶

جدول ۲۰-۴: نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه جهت بررسی تاثیر سن بر دیدگاه پاسخ دهندگان. . . . . . . . . . . . . .  ۹۷

 

فهرست نمودارها

نمودار ۱-۴: توزیع درصد فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  ۷۷

نمودار ۲-۴: توزیع درصد فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . ۷۸

نمودار ۳-۴: توزیع درصد فراوانی سن پاسخ دهندگان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . ۷۹

نمودار ۴-۴: توزیع درصد فراوانی کارت صنعتگری پاسخ هندگان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ۸۰

نمودار ۵-۴: توزیع درصد فراوانی نوع کارت صنعتگری پاسخ دهندگان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۸۱

نمودار ۶-۴: توزیع درصد فراوانی میزان درآمد پاسخ دهندگان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . ۸۲

نمودار ۷-۴: توزیع درصد فراوانی رشته صنایع دستی پاسخ دهندگان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۸۴

نمودار ۸-۴: توزیع درصد فراوانی گروه رشته صنایع دستی پاسخ دهندگان بر اساس طبقه بندی میراث فرهنگی. . . . . . . . . . . . . . . .۸۷

نمودار ۹-۴: توزیع درصد فراوانی مشتریان صنایع دستی پاسخ دهندگان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ۸۸

 

فهرست اشکال

شکل ۱-۱: مدل مفهومی تحقیق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    ۸

شکل ۲-۱: مراحل انجام پژوهش به تفضیل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۴

شکل ۱-۲: مدل مفهومی تحقیق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .۶۱

شکل ۲-۳: خلاصه مراحل تحقیق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۷۰
فصل اول :

 طرح و کلیات تحقیق

 

۱- کلیات تحقیق

مقدمه

بنابر اعلام “سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل” (UNWTO)، به رغم بی ثباتیهای اقتصادی، آمار گردشگران بین المللی برای نخستین بار در سال ۲۰۱۲ از مرز یک میلیارد نفر عبور کرده است.  با توجه به این رشد چشمگیر و اهمیت اقتصادی ، گردشگری ابزاری کارآمد برای دستیابی به توسعه ی اقتصادی و اجتماعی در مناطق مقصد به شمار می رود. یکی از صنایعی که گردشگری می تواند بر آن اثرگذار باشد بخش صنایع دستی است.تولید این محصولات به منظور فروش به بازار گردشگران می تواند اثرات اقتصادی گوناگونی در این بخش داشته باشد.

ایران به عنوان کشوری که با متنوع ترین محصولات صنایع دستی سرآمد کشورهای جهان در این زمینه است  از وضعیت مناسبی در این بخش برخوردار نیست .با توجه به وضعیت نامناسب بخش صنایع دستی ایران و همچنین اثرات اقتصادی که توسعه گردشگری می تواند بر این بخش داشته باشد و ارتباط متقابل صنایع دستی و گردشگری این تحقیق در نظر دارد به بررسی اثرات اقتصادی توسعه گردشگری بر شکوفایی صنایع دستی ایران بپردازد. در این فصل به بیان کلیات تحقیق پیش رو پرداخته خواهد شد.

۱-۱ – بیان مسئله

صنایع‌دستی تبلور عینی فرهنگ و مظاهر هنری و از نوع هنرهای کاربردی و مردمی به حساب می‌آید و از آنجا که هر فراورده دستی بازگوکننده خصوصیات تاریخی، اجتماعی و فرهنگی محل تولید خود است، می‌تواند عامل مهمی در شناساندن فرهنگ و تمدن و همچنین عاملی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی محسوب شود. اغلب محصولات صنایع‌دستی از فناوری‏های ساده و مواد خام محلی در دسترس استفاده می‌کند. تولید صنایع‌دستی به مقدار کمی سرمایه‌گذاری در مقایسه با محصولات صنعتی نیاز دارد و تولید کننده جدید با موانع ورود کمتری مواجه است. تولید صنایع‌دستی می‌تواند در خانه یا در مراکز منطقه‌ای واقع شده در مناطق روستایی انجام شود و افراد برای کار کردن نیازی به نقل مکان به مناطق بزرگتر شهری ندارند. برای تولید صنایع‌دستی، بیشتر از منابع داخلی استفاده می‌شود، که می‌توان نیروی کار، مواد اولیه و ابزارکار را به‌عنوان منابع نام برد که نزدیک به۹۰ درصد این تولید را فراهم می‌کنند (یاوری،۱۳۸۹).

تولید این صنایع، اثر مستقیم بر درآمد ناخالص ملی دارد و هرگونه افزایش در میزان تولید و بهبود کیفیت، تأثیر مستقیمی بر افزایش درآمد ناخالص ملی می‌گذارد. مواد اولیه‌ای مانند پشم، کرک و دیگر مواد، درصورت تبدیل به صنایع فرش، گلیم، جاجیم، گبه و غیره، ارزش چند برابری پیدا می‌کند، که این ارزش در صورت صدور نیز چند برابر می‌شود. بخش صنایع‌دستی می‌تواند تأثیر عمده‌ای بر اقتصاد ملی از طریق کسب درآمد ارز خارجی، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی پایدار داشته باشد از این رو اغلب کشورهای در حال توسعه و همچنین توسعه یافته به این بخش به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی و فرهنگی توجه ویژه ای دارند (اطلس ملی صنایع دستی ایران،۱۳۸۰).

از سویی به دلیل توجه سازمان ملل به مسائلی  نظیر کاهش فقر و نابرابری جنسیتی در جهان و افزایش سهم زنان و توانمندسازی آنها در جامعه (برنامه توسعه هزاره سازمان ملل متحد) که از موضوعات برنامه توسعه هزاره سوم سازمان ملل متحد محسوب می شود و همچنین حرکت به سمت توسعه پایدار جوامع و ایجاد عدالت اجتماعی و کارآمدی اقتصادی (ملکی،۱۳۹۰) توجه به بخش صنایع دستی و ترویج و توسعه آن به خصوص در کشورهای درحال‏توسعه و کمتر توسعه یافته ضروری به نظر می‏رسد.

صنایع دستی مزیتی ارزشمند و کارآمد در مبارزه با معضلات اجتماعی و دست‏یابی به توسعه اقتصادی است؛ به ویژه در شرایطی که بیش از گذشته بالا بردن سطح اشتغال، ازدیاد درآمد سرانه، ارتقای سطح تولید ملی و توسعه صادرات از نیازهای ملموس کشور است. از این روی هرگونه تمهیدی برای توسعه محصولات صنایع دستی می‏تواند برای کشور  نوید دهنده کاهش مشکل بیکاری، جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها، ایجاد و افزایش درآمد و بهبود وضعیت زندگی مردم است.

اعتقاد بر این است که یکی از راه های مهم رونق صنایع دستی توسعه گردشگری است. گردشگری فرصت‏های زیادی را برای مردم فقیر و کم‏ درآمد به منظور فروش صنایع دستی محلی و کسب درآمد و ایجاد اشتغال فراهم می آورد زیرا گردشگران پول زیادی را صرف خرید صنایع دستی به عنوان سوغات میکنند. تخمین زده شده است که گردشگران بازدید کننده از کشور اتیوپی  سالانه به میزان ۱۲.۷ میلیون دلار صنایع دستی از این کشور خریداری میکنند.صنایع دستی به عنوان یکی از مهمترین زیربخش های گردشگری محسوب می شود که منجر به ایجاد اشتغال و کسب درآمد به نفع اقشار کم درآمد جامعه می شود(گزارش مرکز تجارت بین الملل،۲۰۱۰).

از سوی دیگر همچنان که در بیانیه “گسترش گردشگری درجهت رسیدن به اهداف توسعه هزاره سازمان ملل” بیان شده (یونیس،۲۰۰۶)،گردشگری برای رسیدن به اهداف هزاره، به خصوص کاهش فقر دارای پتانسیل‏های فراوانی است. سازمان جهانی جهانگردی هفت رویکرد را به منظور کاهش فقر شناسایی کرده است که از مهمترین آنها میتوان به ایجاد اشتغال برای مردم فقیر و متوسط ، فروش مستقیم به بازدیدکنندگان توسط اقشار متوسط و پایین جامعه ، راه اندازی واداره فعالیتهای مربوط به گردشگری توسط طبقات متوسط و پایین مانند کسب وکارهای کوچک و متوسط مقیاس اشاره کرد (همان). بر این اساس اعتقاد بر این است که توسعه گردشگری می تواند برای فعالان و صنعتگران صنایع دستی جوامع کمتر توسعه یافته فرصتی را در جهت بهبود وضعیت زندگی وکاهش فقر این جوامع به وجود آورد.

هال معتقد است حضور گردشگران در برخی مناطق موجب افزایش تولیدات محصولات بومی و صنایع دستی محلی شده است(هال و همکاران، ۲۰۰۱). همچنین توسعه گردشگری کمک شایانی در جهت حفظ هنر وصنایع دستی جامعه میزبان و جلوگیری از میان رفتن صنایع دستی کهن کرده است .(چاک وای،۱۳۸۵) برای تولیدات محلی مانند صنایع دستی جهت ارائه به گردشگران بازارهای جدیدی ایجاد می شود و علاوه بر آن این مساله در بهبود کیفیت صنایع دستی نیز موثر می با شد (تولایی ،۱۳۸۶).

صنایع دستی ایران نیز به عنوان یکی از قطب های اصلی صنایع دستی جهان_ به همراه چین وهند _ و همچنین به عنوان کشوری که دارای متنوع ترین محصولات صنایع دستی سنتی با سابقه درخشان و پرپیشینه خود مورد توجه گردشگران قرار گرفته است. در سال۲۰۰۵ وتا ماه مارچ در حدود ۱.۲ میلیون گردشگر از ایران بازدید کرده اند که ۴۴۰ میلیارد ریال صنایع دستی را به عنوان سوغات با خود به خانه برده اند.این صنعت(صنایع دستی) پنجمین صنعت سودآور کشور بوده و به صنعت چمدانی معروف است. مقامات رسمی تعداد ایرانیان شاغل در بخش صنایع دستی را ۴ میلیون نفر اعلام کرده اند . این صنعت ۳ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است  که طبعا در صورت وجود تقاضا برای صنایع دستی به دلیل کاربر بودن  و  هزینه کم سرمایه گذاری تعداد شاغلین در این بخش رو به فزونی خواهد گذاشت که این مساله خود میتواند دارای اثرات مثبتی در زندگی اقشار طبقات پایین ومتوسط جامعه که در این حوزه فعالیت میکنند وهمچنین کاهش مهاجرت به شهرها داشته باشد.

با وجود اینکه صنایع دستی ایران یکی از قطب های صنایع دستی جهان می باشد اما بر اساس نظرات کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همچنین معاون محترم این سازمان، صنایع دستی در وضعیت بحرانی به سر می برد. ۳۰ تا ۴۰ درصد کارگاه های تولید صنایع دستی در طی سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ تعطیل شده اند. صنایع‌دستی در دنیا سالانه نزدیک به هزار میلیارد دلار گردش مالی دارد اما صادرات ایران رشد منفی داشته و کاهش ۱۴ درصدی در سال ۱۳۹۲را نسبت به سال قبل از خود را تجربه کرده است( وبسایت رسمی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری).

حال مسئله این است که آیا توسعه گردشگری منجر به شکوفایی و رونق بخش صنایع دستی کشور می‏شود و       می تواند به بهبود وضعیت بحرانی صنایع دستی بیانجامد و اصولا توسعه گردشگری چه اثرات اقتصادی بر بخش صنایع دستی دارد. با توجه به اهمیت تاثیرات اقتصادی گردشگری بر بخش صنایع دستی (به عنوان بخش مهمی از فرهنگ مادی ایران) این تحقیق در نظر دارد با بررسی ادبیات و تجربیات دیگر کشورها و همچنین بررسی دیدگاه هنرمندان و صنعتگران  به مطالعه جنبه‏های مختلف اثرات اقتصادی توسعه گردشگری  بر بخش صنایع دستی ایران بپردازد.

 

۲-۱- اهمیت و ضرورت موضوع

توسعه گردشگری می تواند پیامدهای گوناگونی را در ابعاد اقتصادی در رابطه با بخش صنایع دستی در پی داشته باشد.اشتغال در تولید صنایع دستی برای اقتصادهای محلی بسیار مهم است.درآمد خانوارهای آسیایی که به تولید صنایع دستی مشغول می باشند بالاتر از خط فقر و میانگین ملی است چرا که خانوارهای هنرمند از منابع درآمد حاصل از کشاورزی و صنایع دستی به صورت توامان استفاده می کنند .

یکی از ضرورت های پرداختن به چنین موضوعی در کشور درحال توسعه ای نظیر ایران از آن جهت ناشی می شود که بیکاری و مهاجرت بی رویه روستائیان به شهرها از مهمترین مشکلات پیش روی مسئولان است . با درنظر گرفتن تاثیرات اقتصادی که توسعه گردشگری میتواند بر بخش صنایع دستی داشته باشد لزوم توجه مسئولین به توسعه گردشگری و صنایع دستی دو چندان می شود.

همچنان که اشاره شد صنایع دستی نقش با اهمیتی در اقتصاد و فرهنگ ایران دارد . عواملی از قبیل :عرضه محصولات مورد نیاز ، ارضاء تشنگی خلاقیت و زیبایی زندگی، فرصت‌های اشتغال و خود اشتغالی، کمک به صادرات غیر نفتی و کسب درآمد ارزی، این اهمیت را بخوبی توجیه میکند ( ضرغام ، ۱۳۸۵). با توجه به اهمیت این بخش باید توجه مسئولان به راه های گسترش این هنر صنعت ، که از جمله آنها توسعه گردشگری است، جلب شود. توسعه گردشگری با ایجاد تقاضا برای تولیدات صنایع دستی بومی ، میتواند پیامدهای گوناگون مثبتی را به وجود آورد .

اثرات مثبت گوناگونی که گردشگری می تواند بر صنایع دستی و صنعتگران جامعه محلی داشته باشد خود توجیهی در زمینه توسعه گردشگری خواهد بود.

تعداد صفحه :۱۷۴

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***