پایان نامه ارشد رشته مدیریت : شناسایی و رتبه بندی عوامل کلاهبرداری از شرکتهای بیمه ای

پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی 

گرایش : مدیریت بیمه

عنوان :  شناسایی و رتبه بندی عوامل کلاهبرداری از شرکتهای بیمه ای

دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد نراق

دانشکده مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

 گرایش : مدیریت بیمه

عنوان:

شناسایی و رتبه بندی عوامل کلاهبرداری از شرکتهای بیمه ای و راهکارهای پیشگیری از آن در استان لرستان

استاد راهنما :

دکترسیامک کورنگ بهشتی

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده: ۱

فصل اول ۲

کلیات تحقیق ۲

 مقدمه. ۳

۱-۱. بیان مسأله. ۴

۱-۲. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۶

۱- ۳. اهداف تحقیق ۷

۱- ۳- ۱. هدف اصلی. ۷

۱- ۳- ۲. اهداف فرعی. ۷

۱-۴.  فرضیات و سؤالات تحقیق ۷

۱-۵. تعاریف متغیرها و واژه های کلیدی. ۸

۱-۵-۱.تعاریف نظری. ۸

کلاهبرداری بیمه ای. ۸

۱-۵-۲.تعریف عملیاتی. ۸

۱-۶. قلمرو تحقیق: ۸

فصل دوم. ۱۲

مطالعات نظری. ۱۲

 مقدمه. ۱۳

۲-۱. بیمه. ۱۴

۲-۲. تاریخچه بیمه. ۱۵

۲-۳. کلاهبرداری. ۱۸

۲-۴. کلاهبرداری بیمه ای. ۱۹

۲-۵. تاریخچه جرم کلاهبرداری. ۲۲

۲-۶ . ریسک کلاهبرداری و تاثیر آن بر بیمه. ۲۳

۲-۷ . انواع ریسک های کلاهبرداری در صنعت بیمه. ۲۴

۲-۸ .  کلاهبرداری داخلی ( شناسایی و پیشگیری). ۲۴

۲-۹ . کلاهبرداری بیمه گذار و دعاوی خسارت( شناسایی و پیشگیری). ۲۶

۲-۱۰ . ریسک کلاهبرداری واسطه( شناسایی و پیشگیری). ۲۸

۲-۱۱ . تقسیم بندی دیگری از کلاهبرداری بیمه ای. ۳۰

۲-۱۲ . گروه های کلاهبرداری بیمه ای. ۳۲

۲-۱۳ . مثلث فریب یا کلاهبرداری در صنعت بیمه. ۳۳

۲-۱۴ . مدل کنترل کلاهبرداری و تقلب ۳۶

۲-۱۵ . مدیریت ریسک های کلاهبرداری توسط بیمه گران ۳۸

۲- ۱۶ . تبیین ارکان کلاهبرداری در صنعت بیمه. ۴۱

۲-۱۷ . رفتار صنعت بیمه دنیا در مقابله با کلاهبرداری های بیمه ای ۵۳

۲-۱۸ . تحلیل وضعیت صنعت بیمه ایران در ارتباط با ریسک های کلاهبرداری   ۵۶

۲-۱۹. موارد کلاهبرداری از شرکت های بیمه. ۵۸

۲-۲۰. نقش نهادهای و شرکت ها در امر رسیدگی به کلاهبرداری بیمه ای. ۶۰

۲-۲۱. روندها و ضوابط سازمانی حمایت کننده در جلوگیری از کلاهبرداری بیمه ای.۶۳

۲-۲۲. محدویتها ومشکلات مربوط به روند رسیدگی به کلاهبرداری بیمه ای.۶۶

۲-۲۳ . موانع موجود برای مقابله موثر با کلاهبرداری.۶۸

۲-۲۴ . راه های مقابله با کلاهبرداری در شرکت های بیمه۷۱

۲-۲۵ . مهم‌ترین مواردی که روند رسیدگی به پرونده‌های کلاهبرداری‌های بیمه‌ای را با مشکل مواجه می‌کند.۷۳

۲-۲۶ .مهم‌ترین محدودیت‌های کشف تقلب و کلاهبرداری‌های بیمه‌ای.۷۴

۲-۲۷. وظایف و نقش شرکت‌های بیمه ۷۶

۲-۲۸.پیشینه پژوهش.۷۹

فصل سوم. ۸۷

روش شناسی تحقیق ۸۷

 مقدمه. ۸۸

۳-۱. روش تحقیق ۸۸

۳-۲. جامعه آماری. ۸۹

۳-۳. نمونه آماری. ۸۹

۳-۴ . ابزار جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات ۸۹

۳-۵. روایی و پایایی. ۹۱

۳-۶ . روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات ۹۲

۳-۷.مدل تحقیق: ۹۴

فصل چهارم. ۹۵

تجزیه و تحلیل نتایج. ۹۵

 مقدمه. ۹۶

۴-۱ آمارتوصیفی اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان ۹۷

۴-۲ آزمون نرمال بودن متغیر ها ( آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف، KS )  ۱۰۰

۴-۳ بررسی پایایی تحقیق ۱۰۳

۴-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی : ۱۰۵

۴-۴-۱-آزمون فرضیه اول: ۱۰۶

۴-۴-۲-آزمون فرضیه دوم: ۱۰۸

۴-۴-۳-آزمون فرضیه سوم: ۱۰۹

۴-۵آزمون فریدمن جهت اولویت بندی ۳ بعد در سازمان مورد مطالعه  ۱۱۰

۴-۶ تعیین اوزان شاخصها ۱۱۱

۴-۷ رتبه بندی عوامل موثر بر کلاهبرداری با TOPSIS. 115

فصل پنجم ۱۲۲

نتیجه گیری. ۱۲۲

 مقدمه. ۱۲۳

۵-۱ نتیجه گیری از سوالات تحقیق ۱۲۴

۵-۲ محدودیت های تحقیق ۱۲۶

۵-۳ پیشنهادات تحقیق ۱۲۶

۵-۳-۱پیشنهادات کاربردی. ۱۲۶

۵-۳-۲ پیشنهاد به محققین آتی. ۱۳۱

پیوست ها ۱۳۳

منابع و ماخذ ۱۳۶

فهرست منابع فارسی. ۱۳۷

Abstract 143

چکیده:

کلاهبرداری در قوانین بسیاری از کشورهای جهان جرم کیفری تلقی شده و در صورت اثبات ،مرتکب آن علاوه بر بازگرداندن وجوه ناشی از کلاهبرداری، محکوم به جریمه مالی و حتی حبس می شود. علاوه بر آن، کلاهبرداری ، ریسکی جدی برای تمامی بخش های مالی ، از جمله صنعت بیمه ایجاد کرده و زیانهایی که از طریق فعالیت های کلاهبرداری ایجاد می شوند، منافع بیمه گران و ثبات مالی آنان را تحت تأثیر قرار می دهد.

هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل کلاهبرداری از شرکتهای بیمه ای و ارائه راهکارهای پیشگیری از آن در استان لرستان می باشد.بدین منظور با طرح سؤال و با روش توصیفی ـ پیمایشی این تحقیق انجام شده است. جامعه آماری تحقیق حاضرشامل کلیه افراد  شاغل، در بیمه استان لرستان می­باشند.حجم نمونه براساس نمونه گیری تصادفی طبقه ای ساده ،۱۲۰نفرتعیین شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این خصوص پرسشنامه ۲۰سؤالی با پایائی آلفای کرونباخ ۸۷/۰ بوده است. تجزیه وتحلیل داده‌های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و با کمک نرم‌افزار SPSS و و آزمون t استیودنت وآزمون فریدمن صورت گرفته است. بر اساس یافته ها ۳ شاخص(محرک/ انگیزه ، فرصت و توجیه عقلی) در ارزیابی عوامل موثر بر روی کلاهبرداری بیمه ای تاثیر دارند. با توجه به اولویت بندی که به روش تاپسیس صورت گرفت به ترتیب عوامل(عدم آگاهی از قوانین ، عدم کنترل صحیح، عدم ترویج فرهنگ بیمه، عدم استفاده از فن آوری روزدنیا وتجربه کشورهای دیگر ، عدم آموزش تخصصی عوامل بیمه، عدم استخدام و گزینش تخصصی نیروی انسانی ، و ضعف قوانین بیمه ای ) به عنوان عوامل اول تا هفتم کلاهبرداری از شرکتهای بیمه ای شناسایی شدند.

واژگان کلیدی : کلاهبرداری ،بیمه ،کلاهبرداری بیمه ای

 مقدمه

امروزه صنعت بیمه جایگاه خود رابه عنوان یکی ازستون های اصلی جامعه تثبیت کرده است.اگرچه ماهیت بیمه و اهمیت آن تحت تأثیر پیشرفت های تکنولوژیکی و روند جهانی شدن و مقررات زدایی بازارهای مالی و حقیقی، در معرض تغییرات قابل توجه است اما بدون شک صنعت بیمه جایگاه فعلی خود را در آینده حفظ و حتی مستحکم تر خواهد کرد(برزی محمدی،۱۳۹۰، ۳).

هم اکنون بیمه یک جزء اساسی استراتژی های پیچیده مدیریت ریسک برای افراد، گروه های اجتماعی و صنایع و حرف شده است.بیمه سازگاری و انطباق با شرایط سخت،نامطمئن و پیچیده که پیوسته در حال تشدید شدن است را امکان پذیر می سازد.جمع آوری، انباشت و مدیریت سرمایه های حاصل از قراردادهای بیمه ای که از امور محوری فعالیت تجاری بیمه می باشد؛ شرکت های بیمه را در زمره سرمایه گذاران مهم سازمانی و همچنین بازیگران کلیدی در عرصه بازارهای مالی بین المللی قرار داده است(زینالی،۱۳۹۲،۴۸).

کلاهبرداری بیمه ای از آغاز تاکنون، مسیر طولانی را طی کرده است و شکلهای پیچیده تر و متنو عتر به خود گرفته است.گرچه غالب شرکت های بیمه تاکنون در مقابله مؤثر با پدیده کلاهبرداری بیمه ای اقدامات کافی و مؤثر انجام نداده اند اما تحت فشار رقابت و افزایش هزینه ها، مجبور به انجام اقدامات جدی و مؤثری در این رابطه خواهند شد(منفرد،۱۳۹۱،۱۷).

۱-۱. بیان مسأله

کلاهبرداری در قوانین بسیاری از کشورهای جهان جرم کیفری تلقی شده و در صورت اثبات ،مرتکب آن علاوه بر بازگرداندن وجوه ناشی از کلاهبرداری، محکوم به جریمه مالی و حتی حبس می شود. علاوه بر آن، کلاهبرداری ، ریسکی جدی برای تمامی بخش های مالی ، از جمله صنعت بیمه ایجاد کرده و زیانهایی که از طریق فعالیت های کلاهبرداری ایجاد می شوند، منافع بیمه گران و ثبات مالی آنان را تحت تأثیر قرار می دهد. کلاهبرداری در بیمه عبارت است از هرگونه عمل فریبکارانه به نیت به دست آوردن منافع غیرصادقانه برای کلاهبردار یا برای گروه های دیگر. در این تعر یف سه دسته کلاهبرداری نمایان می شود کلاهبرداری داخلی، کلاهبرداری بیمه گذار و دعاوی خسارتی وکلاهبرداری واسطه .بیمه گران باید آسیب پذیری خود را ارزیابی کنند و کنتر ل ها، روندها وسیاستهای مؤثر و کارآمدی را برای پرداختن به ریسک کلاهبرداری به کاربندند. یکی از راهکارهای مناسب برای مبارزه با کلاهبرداری در صنعت بیمه، استفاده از تجارب سازمانهای بین المللی و نیز کشورهای پیشرفته در امر بیمه است . استفاده از این تجارب و رهنمودها میتوانند به ما کمک کنند تا محکوم به تکرار مجدد این تجارب نباشیم.( خاکسار خیابانی،۱۳۹۱،۱۱  )

تقلب های بیمه ای از مسائل مهم و خسارت زا برای شرکت های بیمه و بیمه گذاران، در تمام رشته های بیمه ای است. یکی از راه های شناسایی تقلب در خسارت های اعلام شده، استفاده از اطلاعات تقلب های کشف شده در گذشته است. کلاهبرداری بیمه‌ای از آغاز تاکنون مسیر طولانی را طی کرده است و شکل‌های پیچیده‌تر و متنوع‌تر به خود گرفته است. غالب شرکت‌های بیمه تحت فشار رقابت و افزایش هزینه‌ها، مجبور به انجام اقدامات جدی و مؤثری در این رابطه خواهند شد.

هدف از انجام این تحقیق برداشتن گام هر چند ناچیزی در جهت آگاه کردن آحاد مردمی که بابیمه به نوعی سر و کار دارند وشرکت های بیمه و مسئولین از عوامل کلاهبرداری است، چراکه بیمه باهدف تعاون شکل گرفته و نباید به راحتی منافع آن به جیب کلاهبرداران برود.

به طور خلاصه علل تخلف از شرکت های بیمه عبارتند از :

الف) عدم آگاهی از قوانین

مادام که افراد از قوانین بیمه ای مطلع نباشند تخلف برای آنان فاقد معنا و مفهوم خواهد بود.

ب) عدم کنترل صحیح

فرآیند نظارت و کنترل رسمی تاثیر قابل توجهی بر پیشگیری از تخلف دارد ومادام که کنترل ضعیف باشد یا افراد احساس نظارت و کنترل ننمایند، روند تخلف رو به تزاید خواهد بود.

پ) عدم ترویج فرهنگ بیمه

ت)عدم استخدام و گزینش تخصصی نیروی انسانی

 ث) عدم استفاده از فن آوری روزدنیا وتجربه کشورهای دیگر

ج) ضعف قوانین بیمه ای

چ) عدم آموزش تخصصی عوامل بیمه ای و.(منفرد،۱۳۹۱).

این تحقیق از نوع کاربردی می باشد و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد شاغل در بیمه استان لرستان می باشد.

۱-۲. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

ورود شرکت های بیمه ای جدید به بازار بیمه و رقابت فزاینده آنها که با کاهش درآمدهای حق بیمه برای شرکت ها همراه بوده است، در کنار افزایش خسارت ها باعث شده است که شرکت ها به استراتژی کاهش هزینه روی آورند.

در این میان موضوع مقابله با کلاهبرداری بیمه ای بعنوان یکی از ابزارهای کاهش هزینه های بیمه ای توجهات را بخود جلب کرده است و حرکت در این مسیرشتاب بیشتری گرفته است(رشیدی،۱۳۸۷).

همچنان که بیمه راه خود را به سمت جامعه مدرن مصرفی باز کرده است، حجم کلاهبرداری بیمه ای افزایش یافته است. امروزه صنعت بیمه با مشکل رواج کلاهبرداری و همچنین افزایش نسبت های آن یعنی افزایش در تعداد و مقدار کلاهبردار ی ها مواجه شده است(زینالی،۱۳۹۲).

بیمه گران که مدتهای مدیدی است هزینه های کلاهبرداری را به شکل افزایش نرخ های حق بیمه به بیمه گذاران منتقل کرده اند؛ همچون قانون گذاران، متولیان امر قضا و گرو ههای ذینفع مصرف کننده متوجه شده اند که معضل کلاهبرداری دیگر قابل اغماض نیست و باید یک راهکار اساسی برای مقابله با آن برگزید. کلاهبرداری بیمه ای و سوء استفاده بیمه ای[۱] ، نه تنها سودآوری بیمه گران را در معرض خطر قرار می دهد بلکه بر کل مجموعه صنعت بیمه تأثیر منفی می گذارد و ممکن است برای ساختارهای شکل یافته اجتماعی و اقتصادی بسیار مضر باشد. اعتقاد بر این است که کلاهبرداری بیمه ای هزینه ها را در برخی رشته های بیمه ای همچون(اتومبیل، آتش سوزی و درمان) بطور قابل ملاحظه افزایش می دهد. در مجموع کلاهبرداری تهدیدی بنیادی برای شالوده بیمه و کارکردهای آن  می باشد(خاکسار خیابانی،۱۳۹۱،۱۱).

۱- ۳. اهداف تحقیق

۱- ۳- ۱. هدف اصلی

شناسایی و رتبه بندی عوامل کلاهبرداری از شرکتهای بیمه ای و راهکارهای پیشگیری از آن در استان لرستان که باعث شود شرکت های بیمه هزینه هایشان کمترشود و در نتیجه منجر به ارائه خدمات باقیمت پایین تر به بیمه گذاران شود چرا که کلاهبرداری هزینه های شرکتهارا بالاتر می برد و آنهامجبورندکه کسری بودجه شان را از بیمه گذاران جبران کنند.

۱- ۳- ۲. اهداف فرعی

۱-تاکید برآموزش مستمر پرسنل و مسئولین شرکت های بیمه و استفاده از فن آوری روز دنیا که منجربه شناسایی بهتر و صحیح تر عوامل کلاهبرداری بیمه می شود .

۲-برخورد مناسب کارمند با بیمه گذاران در پرداخت به موقع خسارت به آنها باعث اعتماد شان به بیمه و درنتیجه منجر به پیشگیری از کلاهبرداری می شود.

۱-۴.  سؤالات تحقیق

سوالات زیر دلیل انجام تحقیق حاضر بود:

۱- عوامل کلاهبرداری از شرکت های بیمه ای کدامند ؟

۲- رتبه بندی این عوامل بر اساس مدل تاپسیس چگونه است؟

برای رسیدن به پاسخ این سوالات لازم است که ابتدا فرضیات زیر اثبات شوند تا درستی و روایی متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار گیرد.

۱- شاخص ها (محرک، فرصت و توجیه عقلی) در ارزیابی عوامل موثر روی کلاهبرداری بیمه ای تاثیر دارد.

۲- بعد محرک/انگیزه  در ارزیابی عوامل موثر بر روی کلاهبرداری بیمه ای تاثیر دارد.

۳- بعد فرصت  در ارزیابی عوامل موثر بر روی کلاهبرداری بیمه ای تاثیر دارد.

۴- بعد توجیه عقلی  در ارزیابی عوامل موثر بر روی کلاهبرداری بیمه ای تاثیر دارد.

که در این قسمت فرضیه شماره ۱ همان فرضیه اصلی تحقیق در نظر گرفته می شود.

تعداد صفحه :۱۶۴

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***