پایان نامه بررسی رابطه پذیرش فناوری اطلاعات و چابکی سازمانی

 پایان نامه رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات اصفهان

دانشکده مدیریت

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مدیریت اجرایی – گرایش استراتژیک

 

عنوان

بررسی رابطه بین  پذیرش فناوری اطلاعات و چابکی سازمانی (مورد مطالعه : شرکت نیر پارس)

 

شهریور ۱۳۹۲

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه                                                                                                                                                                                                                  

چکیده۱

 

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱-  مقدمه۲

۱-۲-  شرح و بیان مساله پژوهش.۳

۱-۳-  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش .۸

۱-۴- اهداف پژوهش۹

۱-۴-۱- هدف اصلی پژوهش.۹

۱-۴-۲- اهداف فرعی  پژوهش۹

۱-۵- فرضیات پژوهش .۱۰

۱-۵-۱- فرضیه اصلی.۱۰

۱-۵-۲- فرضیه های  فرعی۱۰

۱-۶- روش تحقیق۱۰

۱-۷- تعریف واژگان کلیدی.۱۱

۱-۸- ساختار کلی پایان نامه .۱۲

۱-۹- خلاصه فصل اول۱۴

 

فصل دوم : مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش

۲-۱- مقدمه.۱۵

۲-۲-  بخش اول : پذیرش فناوری اطلاعات۱۶

۲-۲-۱- مفهوم پذیرش فناوری اطلاعات.۱۷

۲-۲-۲- ضرورت و اهمیت پذیرش فناوری اطلاعات۱۷

۲-۲-۳- سیر تحول مفهوم پذیرش فناوری اطلاعات۱۸

۲-۲-۴- منافع حاصل  از پذیرش فناوری اطلاعات.۱۹

۲-۲-۵- تئوری های مرتبط با پذیرش فناوری اطلاعات۲۰

۲-۲-۵-۱- تئوری کنش موجه.۲۰

۲-۲-۵-۲- تئوری رفتار برنامه ریزی شده۲۲

۲-۲-۵-۳- مدل تئوری رفتاری برنامه ریزی شده تجزیه شده۲۳

۲-۲-۵-۴- مدل  پذیرش فناوری اطلاعات۲۴

۲-۲-۶- زمینه های کاربرد پذیرش فناوری اطلاعات۲۷

۲-۳- بخش دوم : چابکی سازمانی.۲۷

عنوان                                                                                              صفحه   

                                                                                                                                                                                                              

 

۲-۳-۱- مفهوم چابکی سازمانی۲۸

۲-۳-۲- ضرورت و اهمیت چابکی سازمانی۲۹

۲-۳-۳- سیر تحول چابکی سازمانی. ۳۰

۲-۳-۴- قابلیت‌های کلیدی چابکی در سازمان.۳۱

۲-۳-۵- ابزارهای مورد نیاز برای تحقق چابکی سازمانی.۳۲

۲-۳-۶- اصول  طراحی چابکی سازمانی۳۳

۲-۳-۷- مدل های چابکی سازمانی۳۴

۲-۳-۷-۱- مدل چابکی سازمانی یوسف و همکاران۳۵

۲-۳-۷-۲- مدل مفهومی چابکی شریفی و ژانگ.۳۸

۲-۴- بخش سوم : مدل مفهومی پژوهش۳۹

۲-۵- بخش چهارم : پیشینه پژوهش.۵۴

۲-۵-۱- مطالعات داخلی۵۴

۲-۵-۲- مطالعات خارجی۵۸

۲-۶- خلاصه فصل دوم۶۱

 

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه.۶۲

۳-۲- روش تحقیق۶۳

۳-۳- فرایند تحقیق.۶۳

۳-۴- جامعه آماری پژوهش۶۵

۳-۵- روش نمونه گیری و حجم نمونه۶۵

۳-۶- قلمرو پژوهش.۶۵

۳-۶-۱- قلمرو مکانی پژوهش۶۵

۳-۶-۲- قلمرو زمانی پژوهش.۶۶

۳-۶-۳- قلمرو موضوعی پژوهش.۶۶

۳-۷- روش جمع آوری داده ها۶۶

۳-۸-  ابزار گردآوری  داده ها۶۶

۳-۹- روایی و پایایی پرسشنامه.۷۴

                                                                                                                                                                                                           

۳-۹-۱- روایی پرسشنامه۷۴

۳-۹-۱-۱- روایی محتوا.۷۴

۳-۹-۱-۲- روایی سازه.۷۵

 

عنوان                                                                                                       صفحه

                                                                                                                                                                                                           

۳-۹-۱-۲-الف- تحلیل عاملی اکتشافی برای پرسشنامه «پذیرش فناوری اطلاعات»۷۶

۳-۹-۱-۲-ب- تحلیل عاملی اکتشافی برای پرسشنامه «چابکی سازمانی»۸۱

۳-۹-۲- پایایی پرسشنامه۸۵

۳-۱۰- روش های آماری۸۵

۳-۱۰-۱- ضریب همبستگی.۸۶

۳-۱۰-۲- مدلسازی معادلات ساختاری۸۶

۳-۱۰-۲-۱- دلایل استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری.۸۷

۳-۱۰-۲-۲- شاخص های برازش در مدل سازی معادلات ساختاری۸۸

۳-۱۱- خلاصه فصل سوم.۹۰

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه.۹۱

۴-۲- توصیف نمونه آماری مورد مطالعه براساس ویژگی­های جمعیت شناختی.۹۲

۴-۲-۱- توصیف نمونه آماری مورد مطالعه براساس تحصیلات.۹۲

۴-۲-۲- توصیف نمونه آماری مورد مطالعه براساس جایگاه سازمانی۹۳

۴-۲-۳- توصیف نمونه آماری مورد مطالعه براساس سابقه کاری.۹۴

۴-۳- بررسی نرمال بودن توزیع نمونه آماری مورد مطالعه.۹۵

۴-۴- بررسی همبستگی عوامل استخراج شده مدل « پذیرش فناوری اطلاعات» و « چابکی سازمانی»۹۶

۴-۴-۱- بررسی همبستگی عوامل استخراج شده مدل «پذیرش فناوری اطلاعات»۹۶

۴-۴-۲- بررسی همبستگی عوامل استخراج شده مدل «چابکی سازمانی».۹۷

۴-۴-۳- بررسی همبستگی عوامل استخراج شده مدل «چابکی سازمانی» با عوامل استخراج شده مدل «پذیرش فناوری اطلاعات»۹۹

۴-۵- همبستگی پیرسون.۱۰۴

۴-۶- آزمون فرضیات پژوهش با بهره گرفتن از روش مدلسازی معادلات ساختاری ۱۰۸

۴-۶-۱- تحلیل عاملی تاییدی مدل پذیرش فناوری اطلاعات۱۰۸

۴-۶-۲- تحلیل عاملی تاییدی مدل چابکی سازمانی.۱۱۴

۴-۶-۳- تحلیل مسیر: مدل ساختاری کلی تحقیق۱۱۹

۴-۷- تحلیل بر اساس اطلاعات جمعیت شناختی(آزمون مقایسه میانگین چند جامعه)۱۲۰

۴-۸- خلاصه  فصل چهارم۱۳۰

 

 

عنوان                                                                                                       صفحه 

فصل پنجم : خلاصه ، نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- مقدمه۱۳۱

۵-۲- خلاصه۱۳۲

۵-۳- نتایج بررسی فرضیات با بهره گرفتن از آزمون های آماری۱۳۳

۵-۳-۱- نتایج بررسی فرضیه اصلی۱۳۳

۵-۳-۲- نتایج بررسی فرضیه های فرعی۱۳۳

۵-۴- سازگاری یافته ها با پژوهش های پیشین۱۳۵

۵-۵- پیشنهادهای پژوهش۱۳۸

۵-۵-۱- پیشنهادات اصلی پژوهش.۱۳۸

۵-۵-۲- پیشنهادات فرعی پژوهش.۱۴۴

۵-۵-۳- پیشنهادهایی برای محققین آتی.۱۴۵

۵-۶- محدودیت های پژوهش.۱۴۶

۵-۷- خلاصه فصل پنجم.۱۴۷

فهرست منابع.۱۴۸

پیوست ها۱۵۸

چکیده انگلیسی.۱۹۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                               صفحه

 

جدول ۱-۱- مطالعات و تحقیقات انجام شده پیرامون مدل پذیرش فناوری اطلاعات۶

جدول ۱-۲- مطالعات و تحقیقات انجام شده پیرامون چابکی سازمانی۷

جدول ۲-۱- مطالعات و تحقیقات انجام شده پیرامون مدل پذیرش فناوری اطلاعات۳۹

جدول ۲-۲- مطالعات و تحقیقات انجام شده پیرامون چابکی سازمانی۴۸

جدول۲-۳- ابعاد پذیرش فناوری اطلاعات بدست آمده از مطالعات پیرامون مدل پذیرش فناوری اطلاعات۴۹

جدول ۲-۴- ابعاد چابکی سازمانی بدست آمده از مطالعات پیرامون چابکی سازمانی۵۱

جدول ۳-۱- مقیاس لیکرت پرسشنامه۶۷

جدول ۳-۲- جزئیات سؤالات جمعیت شناختی.۶۷

جدول ۳-۳- گویه های اصلی پرسشنامه ابعاد  پذیرش فناوری اطلاعات.۶۸

جدول ۳- ۴- گویه های اصلی پرسشنامه برای چابکی سازمانی.۷۱

جدول ۳-۵- آزمون شاخص KMO و بارتلت «پذیرش فناوری اطلاعات».۷۶

جدول ۳- ۶- اشتراکات « پذیرش فناوری اطلاعات»۷۷

جدول ۳- ۷- کل واریانس تبیین شده «پذیرش فناوری اطلاعات».۷۸

جدول ۳- ۸-  ماتریس چرخش یافته اجزا «پذیرش فناوری اطلاعات»۷۹

جدول ۳-۹-  آزمون شاخص KMO و بارتلت «چابکی سازمانی»۸۱

جدول ۳-۱۰-  اشتراکات «چابکی سازمانی».۸۱

جدول ۳- ۱۱-  کل واریانس تبیین شده «چابکی سازمانی».۸۳

جدول ۳- ۱۲-  ماتریس چرخش یافته اجزا «چابکی سازمانی».۸۳

جدول ۳-۱۳- نتایج آزمون پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ۸۵

جدول ۴-۱- توزیع پاسخ گویان بر اساس «میزان تحصیلات»۹۲

جدول ۴-۲- توزیع پاسخ گویان بر اساس «جایگاه سازمانی».۹۳

جدول۴-۳- توزیع پاسخ گویان بر اساس «سابقه کاری».۹۴ جدول ۴-۴-  نتایج آزمون کولموگروف-اسمرینوف برای بررسی ادعای نرمال بودن توزیع پرسشنامه ها.۹۶

جدول۴-۵-  همبستگی عوامل استخراج شده مدل «پذیرش فناوری اطلاعات»۹۷

جدول ۴-۶-  همبستگی عوامل استخراج شده مدل «چابکی سازمانی».۹۸

جدول ۴-۷-  بررسی همبستگی بین سهولت استفاده درک شده و ابعاد مدل «چابکی سازمانی»۹۹

جدول ۴-۸-  بررسی همبستگی بین کارایی درک شده و ابعاد مدل «چابکی سازمانی»۱۰۰

جدول ۴-۹-  بررسی همبستگی بین تأثیر اجتماعی و ابعاد مدل «چابکی سازمانی».۱۰۱

جدول ۴-۱۰-  بررسی همبستگی بین انتظار از عملکرد  و ابعاد مدل «چابکی سازمانی».۱۰۱

 

عنوان                                                                                               صفحه

 

جدول ۴-۱۱-  بررسی همبستگی بین نگرش در مورد استفاده  و ابعاد مدل «چابکی سازمانی».۱۰۲

جدول ۴-۱۲-  بررسی همبستگی بین استفاده از سیستم واقعی  و ابعاد مدل «چابکی سازمانی»۱۰۳

جدول۴-۱۳-  فرضیه آماری همبستگی فرضیه فرعی ۱۱۰۴

جدول ۴-۱۴-  آزمون فرضیات و فرضیه آماری همبستگی۱۰۴

جدول۴-۱۵-  فرضیه آماری همبستگی فرضیه فرعی ۲۱۰۵

جدول ۴-۱۶-  آزمون فرضیات و فرضیه آماری همبستگی۱۰۵

جدول۴-۱۷-  فرضیه آماری همبستگی فرضیه فرعی۳.۱۰۵

جدول ۴-۱۸-  آزمون فرضیات و فرضیه آماری همبستگی۱۰۵

جدول۴-۱۹-  فرضیه آماری همبستگی فرضیه فرعی۴.۱۰۶

جدول ۴-۲۰-  آزمون فرضیات و فرضیه آماری همبستگی۱۰۶

جدول۴-۲۱-  فرضیه آماری همبستگی فرضیه فرعی۵.۱۰۶

جدول ۴-۲۲-  آزمون فرضیات و فرضیه آماری همبستگی۱۰۶

جدول۴-۲۳-  فرضیه آماری همبستگی فرضیه فرعی۶.۱۰۷

جدول۴-۲۴-  آزمون فرضیات و فرضیه آماری همبستگی.۱۰۷

جدول ۴-۲۵-  آزمون فرضیات و فرضیه آماری همبستگی کلی.۱۰۷

جدول۴-۲۶-  آزمون مقایسه میانگین چند جامعه برای «پذیرش فناوری اطلاعات» بر حسب سطح تحصیلی کارکنان ۱۲۱

جدول ۴-۲۷- آزمون مقایسه میانگین چند جامعه برای «پذیرش فناوری اطلاعات» بر حسب جایگاه سازمانی.۱۲۳

جدول ۴-۲۸-  آزمون مقایسه میانگین چند جامعه برای «پذیرش فناوری اطلاعات» بر حسب سابقه کاری۱۲۴

جدول ۴-۲۹-  آزمون مقایسه میانگین چند جامعه برای «چابکی سازمانی» بر حسب سطح تحصیلی کارکنان۱۲۵

جدول ۴-۳۰-  آزمون مقایسه میانگین چند جامعه برای «چابکی سازمانی» بر حسب جایگاه سازمانی.۱۲۷

جدول ۴-۳۱-  آزمون مقایسه میانگین چند جامعه برای «چابکی سازمانی» بر حسب سابقه کاری۱۲۸

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها    

 عنوان                                                                                             صفحه

                                                                                                                                                                                                                  

شکل ۱-۱- مدل پذیرش فناوری۵

شکل ۱-۲- ساختار کلی پایان نامه۱۳

شکل ۲-۱- عوامل زیر بنایی در مدل پذیرش فناوری اطلاعات.۱۸

شکل ۲-۲- تئوری کنش موجه.۲۱

شکل ۲-۳- تئوری رفتار برنامه ریزی شده.۲۳

شکل ۲-۴- مدل تئوری رفتاری برنامه ریزی شده تجزیه شده.۲۴

شکل ۲-۵- مدل پذیرش فناوری۲۵

شکل ۲-۶- نمودار مدل بهبود قابلیت های چابکی.۳۲

شکل ۲-۷- مدل چابکی سازمانی یوسف و همکاران.۳۷

شکل ۲-۸- مدل مفهومی چابکی شریفی و ژانگ.۳۹

شکل ۲-۹- مدل پیشنهادی پژوهش۵۴

شکل ۳-۱- مراحل اصلی فرآیند پژوهش.۶۴

شکل ۴-۱- توزیع پاسخگویان بر اساس میزان تحصیلات۹۳

شکل ۴-۲- توزیع پاسخگویان بر اساس جایگاه سازمانی.۹۴

شکل ۴-۳- توزیع پاسخگویان بر اساس سابقه کاری.۹۵ شکل ۴-۴- مدل تخمین استاندارد «پذیرش فناوری اطلاعات»۱۰۹

شکل ۴-۵- مدل اعداد معناداری «پذیرش فناوری اطلاعات».۱۱۱

شکل ۴-۶-  مدل تخمین استاندارد تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم مدل«پذیرش فناوری اطلاعات»۱۱۳ شکل ۴-۷- مدل تخمین استاندارد «چابکی سازمانی».۱۱۴

شکل ۴-۸- مدل اعداد معناداری «چابکی سازمانی»۱۱۶

شکل  ۴-۹- مدل تخمین استاندارد تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم مدل «چابکی سازمانی».۱۱۸ شکل ۴-۱۰- مدل تخمین استاندارد کل مدل۱۱۹

شکل ۴-۱۱- مدل اعداد معناداری کل مدل۱۲۰

شکل ۴-۱۲- تحلیل اکتشافی «پذیرش فناوری اطلاعات» به تفکیک گروه های متغیر « تحصیلات»۱۲۲

شکل ۴-۱۳- تحلیل اکتشافی «پذیرش فناوری اطلاعات» به تفکیک گروه های متغیر  «جایگاه سازمانی».۱۲۳

شکل ۴-۱۴- تحلیل اکتشافی «پذیرش فناوری اطلاعات» به تفکیک گروه های متغیر  « سابقه کاری».۱۲۴

شکل ۴-۱۵- تحلیل اکتشافی «چابکی سازمانی» به تفکیک گروه های متغیر  «تحصیلات»۱۲۶

شکل ۴-۱۶-  تحلیل اکتشافی «چابکی سازمانی» به تفکیک گروه های متغیر « جایگاه سازمانی».۱۲۷

شکل ۴-۱۷-  تحلیل اکتشافی «چابکی سازمانی» به تفکیک گروه های متغیر «سابقه کاری».۱۲۸

 

چکیده

عرصه رقابت در قرن حاضر با تغییرات بسیاری همراه شده است، اولویت های رقابتی تغییر کرده و عصر جدید اقتصاد جهانی با سرعت بالا سبب شده استراتژی عملیاتی کمپانی ها تغییر کند. یکی از راهکار های اساسی برای مواجهه با تغییرات محیطی و نظر مشتریان، چابکی سازمانی می باشد. در واقع چابکی پارادایم جدیدی است که به بنگاه ها توانایی بقا و پیشرفت در محیطی پیش بینی نشده را می دهد. به منظور اینکه سازمان ها با سرعت و انعطاف پذیری بیشتری عمل کنند نیازمند به کارگیری فناوری و سیستم های اطلاعاتی به روز، انسجام در فرایند های کسب و کار، همسو شدن با اشکال مجازی سازمان، همکاران داخلی و خارجی هستند. پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین  پذیرش فناوری اطلاعات و چابکی سازمانی در شرکت نیر پارس انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارشناسان و مدیران سطوح مختلف شرکت نیر پارس به تعداد ۴۰۰ نفر تشکیل می دهند  که از بین آنها  ۲۴۰ نفر به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، سپس پرسشنامه بین مدیران و کارشناسان شرکت نیر پارس توزیع شد و ۲۳۰ پرسشنامه تکمیل شده برگشت داده شد. برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوا و روایی سازه استفاده شد. همچنین برای بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید و نتایج آزمون پایایی بر روی ۳۰ نمونه دارای ضریب ۹۷۳/۰ بود که نشان دهنده این بود که پرسشنامه پایایی لازم را داراست.این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی- پیمایشی و ارتباط بین متغیر ها از نوع همبستگی می باشد که در آن برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه­ای نظیر کتب و مجلات علمی و برای جمع آوری داده های لازم جهت تایید یا رد فرضیه ها­ی پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید و برای آزمون فرضیات از آزمون های «ضریب همبستگی» ، «مدلسازی معادلات ساختاری» استفاده شد. نتایج این پژوهش بیانگر آن بود که رابطه ی علّی مثبت و معنادار میان «پذیرش فناوری اطلاعات» و «چابکی سازمانی» وجود دارد و با توجه به مدل تخمین استاندارد کل مدل می توان گفت که متغیر «پذیرش فناوری اطلاعات» در حدود  ۲۵/۷۲% از تغییرات «چابکی سازمانی» را پیش بینی می کند. بنابراین فرضیه اصلی تأیید می شود و می توان بیان کرد که ارتقای «پذیرش فناوری اطلاعات» در جامعه ی مورد نظر در سطح اطمینان ۹۵% موجب ارتقای «چابکی سازمانی» می شود.

 

 

واژگان کلیدی : کارایی درک شده، سهولت استفاده درک شده، پذیرش فناوری اطلاعات، چابکی سازمانی، پیش فعالی

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

۱-۱- مقدمه

تغییر، یکی از ویژگی های اصلی سازمان ها در عصر رقابتی جدید می باشد. تردیدی نیست که تغییر ، رمز بقا و ماندگاریست و بسیاری از انسان ها و به تبع آن جوامع، موسسات و شرکت ها، همواره در جهت دگرگونی خود و تطبیق اوضاع و احوال خود با شرایط محیطی اطرافشان برآمده اند. به نظر می رسد شرط ماندگاری در این است که با اعمال تغییرات تدریجی و اختیاری، خود را با تغییرات اجباری وفق دهند. به هر حال با توجه به تغییرات سریع تکنولوژیک و کاری در دنیای رقابتی امروز و عواملی دیگری نظیر کوتاه مدت بودن فرصت های بازار، وجود نداشتن تمامی قابلیت های مورد نیاز یک سازمان مستقل جهت ارائه سریع یک محصول جدید به بازار و غیر قابل پیش‌بینی بودن تغییرات مداوم در سطح بازارها، نیاز به شکل گیری سازمان های چابک و در سطح بالاتر، سازمان های مجازی به خوبی احساس می شود . در این راستا

فناوری اطلاعات بسیار ارزنده است و سیستم های اطلاعاتی پیشرفته، نهایتا برای ایجاد موسسه چابک مورد نیاز خواهند بود.

 

 

 

 

۱-۲- شرح و بیان مساله پژوهش

سرعت شاید مهم‌ترین ثروت در عصر جدید موسوم به عصر اطلاعات باشد. تحولات سریع در عصر حاضر از یک سو و شرایط حاکم بر بنگاه های کشور و حضور در میدان های بین المللی از سوی دیگر ایجاب می نماید تدابیر لازم جهت رقابت در عرصه جهانی اندیشیده شود. سازمان ها در راستای بقا در این عصر رقابتی باید به فکر کاستن زمان پاسخگویی و بهبود انعطاف پذیری در انجام وظایف خود  باشند. که در راستای این امر نیازمند به وجود آمدن شکل کاملاً جدیدی از سازمان ها می باشند. بر این اساس حرکت به سوی چابک سازی بنگاه ها به عنوان رهیافت جدید در مسیر تحول، ضروری و حیاتی تلقی می گردد. در واقع چابکی پارادایم جدیدی است که به بنگاه ها توانایی بقا و پیشرفت در محیطی پیش بینی نشده را می دهد. به همین دلیل سرعت و چابکی افزایش یافته و جانشین اولویت های رقابتی گذشته گردیده است (بهاری ، ۱۳۹۱ ؛ گلچین پور و همکاران ،  ۱۳۸۵ : ۳۷).

در بیان  مفهوم چابکی می توان گفت که چابکی پاسخی برای تغییرات ایجاد شده در محیط کسب و کار متغییر و نامطمئن است و  شامل  یک روشی جدید در انجام کسب و کار است  و نشان دهنده مجموعه ذهنی از ساخت، خرید، فروش، روابط باز تجاری و ارزیابی عملکرد شرکت و افراد است و نیازمند سازمانی است که بتوان خیلی سریع افراد، تکنولوژی، مدیران و زیر ساخت های ارتباطی خود را در پاسخ به تقاضای متغییر مشتری در محیط همواره در حال تغییر و پیش بینی نشده،  به روز و آماده سازد (کدیش[۱] و گیبسن[۲] ، ۱۹۹۵).

 

اساس و بنیان سازمان چابک در یکپارچگی سیستم اطلاعاتی، تکنولوژی، افراد، فرایند های تجاری و تجهیزات در سازمان برای پاسخگویی سریع به اتفاقات و تغییرات محیط است. در واقع سازمان چابک نه تنها تمام شکل فعالیت های سازمان را در بر می گیرد بلکه با زنجیره ارزش آن سازمان نیز در ارتباط است (مصطفوی و ملا حسینی ، ۱۳۸۶  : ۱۹).

به طور کلی چابکی به طور دائم به عملکرد پرسنل و سازمان، ارزش محصول و خدمات و تغییر دائم در زمینه فرصت های حاصل از جذب مشتری توجه می کند و مستلزم آمادگی دائم برای روبه رو شدن با تغییرات بنیادی و سطحی است و کمپانی های چابک همیشه برای یادگیری هر چیز جدیدی که باعث افزایش سودآوری ناشی از بهره گیری از فرصت های جدید می شود، آماده اند (گلدمن و همکارانش[۳]، ۱۹۹۵ ؛ گانسکاران [۴]، ۲۰۰۱) .

 

طبق نظر گریس و کاسادا  اولویت های رقابتی تغییر کرده و عصر جدید اقتصاد جهانی با سرعت بالا سبب شده استراتژی عملیاتی کمپانی ها تغییر کند. در این عصر قیمت رقابتی و کیفیت بالا ضروری است اما عامل تعیین کننده موفقیت تجاری نیستند و به جای آن سرعت رسیدن به بازار  و پاسخ سریع و منعطف به مشتری به عنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار گرفته است. به همین دلیل سرعت و چابکی افزایش یافته و جانشین اولویت های رقابتی گذشته گردیده است. در واقع سرعت و انعطاف پذیری محور اصلی مفهوم چابکی را تشکیل می دهند. به منظور اینکه سازمان ها با سرعت و انعطاف پذیری بیشتری عمل کنند نیازمند به کارگیری فناوری و سیستم های اطلاعاتی به روز، سرمایه گذاری بر روی کارکنان دانشی، انسجام در فرایند های کسب و کار، همسو شدن با اشکال مجازی سازمان، همکاران داخلی و خارجی و دستیابی به زنجیره ی عرضه یکپارچه هستند (گریس [۵] و کاسادا[۶] ،۱۹۹۷).

 

در دنیای امروز گسترش سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات و در راس آن اینترنت شیوه های ارائه خدمت در صنایع مختلف را به صورت بنیادی تغییر داده است. از آنجایی که فناوری اطلاعات سبب غنی سازی زیر ساختارهایی سازمانی، افزایش  قابلیت سازمان برای انجام عملیات رقابتی در بازار و همچنین توانایی تطبیق با محیط دائماً متغیر بیرونی را برای سازمان ایجاد می نماید، بنابراین فناوری اطلاعات به عنوان یکی از کارآمد ترین فناوری های مطرح شده از مهمترین اهرم های ایجاد قابلیت های چابکی سازمانی به حساب می آید و با توجه به توسعه آن در امر تولید بدون بکارگیری آن، چابک سازی سازمان میسر نخواهد بود. بنابراین یک رابطه دو جانبه بین استفاده از فناوری اطلاعات و چابکی سازمانی وجود دارد (بهاری ، ۱۳۹۱).

پذیرش سیستم های فناوری اطلاعات نقش مهمی در سرمایه گذاری در این فناوری ارزشمند دارد. پذیرش افرادی که از این فناوری استفاده می کند یکی از عوامل تأثیرگذار بر موفقیت آن، نتایج و آثار مثبت آن برای سازمان است. مؤثر بودن فناوری، رابطه مثبتی با پذیرش آن دارد. بنابراین اگر کاربران بالقوه این فناوری، در برابر استفاده از آن مقاومت کنند اهداف مورد نظر نمی تواند حاصل شود ( سیگل[۷] ، ۲۰۰۸).

در راستای استفاده از فناوری اطلاعات می توان از مدل پذیرش فناوری بهره برد. مدل پذیرش فناوری یکی از معروف ترین مدل های ارائه شده در زمینه پذیرش فناوری اطلاعات است. این مدل برگرفته از نظریه کنش منطقی آجزن[۸] و فیشنبین[۹]  است که در سال ۱۹۷۵ ارائه شد و عمدتا به منظور مدل سازی پذیرش فناوری اطلاعات توسط کاربران طراحی شده است (دیویس و همکاران[۱۰] ، ۱۹۸۹).

  1. Kodish ,J.
  2. Gibson, D.
  3. Goldman, R. et al
  4. Gunasekaran, A.
  5. Greis, N
  6. Kasarda, J.
  7. Siegel, D.
  8. Ajzen, I.
  9. Fishbein, M.
  10. Davis, F. D, et al.

تعداد صفحه:۱۵۴

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com