پایان نامه تاثیر کشور سازنده و تصویر برند بر قصد خرید مشتریان ایرانی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشکده ارشاد دماوند

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت بازرگانی (گرایش بازرگانی بین الملل)

 تاثیر کشور سازنده و تصویر برند بر قصد خرید مشتریان ایرانی (مورد مطالعه: لوازم خانگی خارجی)

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر محمدرضا کریمی علویجه

شهریور ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده پژوهش

 امروزه با برداشته شدن موانع تجارت بین کشورها و رواج ساز و کارهای شبکه ای، شاهد ظهور پدیده جهانی شدن در سطح تجارت بین الملل، که به تعبیری به معنای ایجاد شرکت های بزرگ چند ملیتی و رویارویی مصرف کنندگان با محصولات این شرکت هاست، می باشیم. در نتیجه مصرف کنندگان، با توجه به رویارویی با حجم وسیعی از محصولات ساخته شده در کشورهای مختلف دنیا، ناچارند تا با بهره گرفتن از برخی منابع و نشانه های اطلاعاتی مهم، به ساده سازی و اطمینان یافتن از تصمیم گیری خرید خود بپردازند. از جمله این نشانه های اطلاعاتی، نام کشور سازنده و تصویر برند محصول که در ذهن مصرف کنندگان شکل گرفته،  می باشد. به عبارت دیگر، نام کشور سانده و تصویر برند می توانند در مقبولیت و یا عدم مقبولیت یک محصول تاثیر بسزایی داشته باشند. همچنین تولید کنندگان عرصه بین المللی نیز خود به خوبی به این امر واقفند که این دو عامل از ویژگی های متمایز کننده محصولات، می باشند. از این رو، آنها در انتخاب کشور سازنده محصولاتشان دقت لازم را به عمل می آورند و سعی در ایجاد تصویری مطلوب از برند خود در ذهن مشتریان دارند.

در مطالعه حاضر، چارچوبی نظری به منظور توصیف اثرات کشور سازنده و تصویر برند بر     تصمیم گیری خرید مشتریان ارائه می شود. گرچه میزان اثر گذاری کشور سازنده و تصویر برند بستگی به نوع محصول دارد، یافته ها به طور کلی بیانگر تاثیر قوی تر تصویر برند نسبت به کشور سازنده بر ادراک مشتریان ایرانی از محصولات ترکیبی جهانی می باشند.

این مطالعه در پی آن است که بتواند پیشنهادات سودمندی را در اختیار بازاریابان بین المللی کمپانی بوش در رابطه با بازار ایران و مشتریان ایرانی قرار دهد. تا بتوانند با شناخت بهتر شرایط،    فعالیت های آتی خود را جهت سودآوری بیشتر  برنامه ریزی نمایند.

واژگان کلیدی: کشور سازنده، تصویر برند، ابعاد کیفیت، نگرش خرید، قصد خرید

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            شماره صفحه

فهرست نمایشگرها ‌ه

فصل ۱-  کلیات پژوهش ۱

۱-۱-   مقدمه. ۲

۱-۲-   بیان مساله. ۳

۱-۳-   اهمیت موضوع. ۵

۱-۴-   هدف تحقیق ۷

۱-۵-   فرضیه های تحقیق ۷

۱-۶-   تعاریف مفهومی متغیرها ۹

جمع بندی و خلاصه فصل: ۱۱

فصل ۲-  ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق. ۱۲

۲-۱-   مقدمه. ۱۳

۲-۲-   برند ۱۶

۲-۲-۱-  مدل محوری برند. ۱۹

۲-۳-   رفتار مصرف کننده ۲۰

۲-۳-۱-  رویکرد های مطالعه رفتار مصرف کننده ۲۳

۲-۳-۲-  عوامل تاثیرگذار بر رفتار مصرف کننده ۲۴

۲-۴-   تصویر برند و تاثیر آن بر رفتار مصرف کننده ۲۵

۲-۵-   کشور سازنده ۲۸

۲-۵-۱-  اثرات نام کشور سازنده ۳۵

۲-۵-۲-  آشنایی با محصول و نام برند. ۳۸

۲-۶-   ابعاد کیفیت. ۴۰

۲-۶-۱-  طبقه بندی ابعاد کیفیت. ۴۱

۲-۷-   نگرش. ۴۴

۲-۷-۱-  اجزای نگرش. ۴۶

۲-۸-   قصد خرید  ۵۰

۲-۹-   ارتباط بین کشور سازنده، تصویر برند و ابعاد کیفیت. ۵۱

۲-۹-۱-  کشور سازنده، تصویر برند و ابعاد جستجو (زیبایی شناسی) ۵۱

۲-۹-۲-  کشور سازنده، تصویر برند و ابعاد تجربه  ( عملکرد و خدمات) ۵۲

۲-۹-۳-  کشور سازنده، تصویر برند و ابعاد تصویری ( اعتبار برند و اعتبار فنی) ۵۴

۲-۱۰- ارتباط بین کشور سازنده، تصویر برند، ابعاد کیفیت و نگرش خرید. ۵۵

۲-۱۰-۱- ابعاد کیفیت و نگرش خرید. ۵۵

۲-۱۰-۲- کشور سازنده، تصویر برند و نگرش خرید. ۵۶

۲-۱۱- ارتباط بین کشور سازنده، تصویر برند، نگرش خرید و قصد خرید. ۵۷

۲-۱۱-۱- نگرش خرید و قصد خرید. ۵۷

۲-۱۱-۲- کشور سازنده، تصویر برند و قصد خرید. ۵۷

۲-۱۲- مدل های نظری موجود در موضوع پژوهش ۵۸

۲-۱۳- بررسی پژوهش های انجام شده پیرامون موضوع. ۶۴

۲-۱۴- مروری بر مطالعات کلیدی در این حوزه ۶۹

جمع بندی و خلاصه فصل ۷۸

فصل ۳-  روش شناسی تحقیق. ۷۹

۳-۱-   مقدمه. ۸۰

۳-۲-   نوع و روش پژوهش ۸۱

۳-۳-   جامعه آماری ۸۴

۳-۴-   حجم نمونه و روش نمونه‌گیری ۸۴

۳-۵-   روش و ابزار جمع آوری داده ها ۸۶

۳-۶-   متغیرهای مورد بررسی در پژوهش ۸۸

۳-۷-   تعریف عملیاتی متغیرها ۸۹

۳-۸-   آزمون‌های سنجش اعتبار ابزار اندازه‌گیری ۹۲

۳-۸-۱-  آزمون روایی: ۹۲

۳-۸-۲-  قابلیت اعتماد(پایایی): ۹۳

۳-۹-   آزمو‌ن‌های آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل اطلاعات. ۹۴

جمع بندی و خلاصه فصل ۹۷

فصل ۴-  تجزیه و تحلیل داده های تحقیق۹۸

۴-۱-   مقدمه ۹۹

۴-۲-   آمار توصیفی (نمونه: دارندگان ماشین لباسشویی بوش ساخت کشور ترکیه) ۱۰۰

۴-۲-۱-  جنسیت. ۱۰۰

۴-۲-۲-  فراوانی سن ۱۰۱

۴-۲-۳-  تحصیلات ۱۰۲

۴-۲-۴-  وضعیت تأهل. ۱۰۳

۴-۲-۵-  درآمد. ۱۰۳

۴-۳-   آمار توصیفی (نمونه: دارندگان ماشین لباسشویی بوش ساخت کشور آلمان) ۱۰۵

۴-۳-۱-  جنسیت. ۱۰۵

۴-۳-۲-  سن ۱۰۶

۴-۳-۳-  تحصیلات. ۱۰۷

۴-۳-۴-  وضعیت تأهل. ۱۰۸

۴-۳-۵-  درآمد. ۱۰۸

۴-۴-   آمار استنباطی (نمونه: دارندگان ماشین لباسشویی بوش ساخت ترکیه) ۱۱۰

۴-۴-۱-تحلیل عاملی اکتشافی (نمونه: دارندگان ماشین لباسشویی بوش ساخت ترکیه) ۱۱۰

۴-۴-۱-۱- تحلیل عاملی اکتشافی متغیرهای برون زا ۱۱۰

۴-۴-۱-۲- تحلیل عاملی اکتشافی متغیرهای درون زا ۱۱۱

۴-۴-۲-  تحلیل عاملی تاییدی جهت اندازه گیری صحت متغیرهای مدل در میان دارندگان ماشین لباسشویی بوش ساخت کشور ترکیه  ۱۱۲

۴-۴-۲-۱- نیکویی برازش مدل. ۱۱۳

۴-۴-۲-۲- مدل اندازه‌گیری در حالت تخمین استاندارد ۱۱۴

۴-۴-۲-۳- مدل اندازه گیری در حالت ضرایب معناداری. ۱۱۷

۴-۵-   آمار استنباطی (نمونه: دارندگان ماشین لباسشویی بوش ساخت کشور آلمان) ۱۲۲

۴-۵-۱-تحلیل عاملی اکتشافی (نمونه: دارندگان ماشین لباسشویی بوش ساخت کشور آلمان) ۱۲۲

۴-۵-۱-۱- تحلیل عاملی اکتشافی متغیرهای برون زا ۱۲۲

۴-۵-۱-۲- تحلیل عاملی اکتشافی متغیرهای درون زا ۱۲۳

۴-۵-۲-  تحلیل عاملی تاییدی جهت اندازه گیری صحت متغیرهای مدل .۱۲۴

۴-۵-۲-۱- نیکویی برازش مدل. .۱۲۴

۴-۵-۲-۲- مدل اندازه گیری در حالت تخمین استاندارد ۱۲۵

۴-۵-۲-۳- مدل اندازه گیری در حالت ضرایب معناداری .۱۲۸

۴-۵-۳-     آزمون t دو نمونه مستقل بر اساس متغیرهای مورد بررسی در دو کشور آلمان و ترکیه ۱۳۳

۴-۵-۴-  آزمون تحلیل واریانس یک عامله بر اساس اطلاعات جمعیت شناختی (آزمون مقایسه میانگین چند جامعه) (ANOVA) 137

۴-۵-۴-۱- آزمون تحلیل واریانس یک عامله (ANOVA) متغیر های جمعیت شناختی ترکیه. ۱۳۷

۴-۵-۵-  آزمون تحلیل واریانس یک عامله بر اساس اطلاعات جمعیت شناختی نمونه آلمان (آزمون مقایسه میانگین چند جامعه) (ANOVA) 154

۴-۵-۵-۱- آزمون تحلیل واریانس یک عامله (ANOVA) متغیر های جمعیت شناختی آلمان ۱۵۴

جمع بندی و خلاصه فصل ۱۷۰

فصل ۵-  نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادها ۱۷۱

۵-۱-   مقدمه. ۱۷۲

۵-۲-بررسی نتایج به دست آمده از تحلیل اطلاعات جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی ۱۷۲

۵-۳-   تحلیل نتایج آمار استنباطی ۱۷۴

۵-۳-۱-  بررسی فرضیات پژوهش ۱۷۵

۵-۳-۲-  رتبه بندی ابعاد اصلی پژوهش و اولویت بندی اثرگذاری این ابعاد بر یکدیگر. ۱۷۶

۵-۳-۲-۱- تفسیر و مقایسه اولویت اثرگذاری ابعاد مورد مطالعه بر یکدیگر در نمونه ترکیه و آلمان۱۷۹

۵-۴-   تحلیل نتایج آزمون مقایسه متغیر های اصلی پژوهش در دو نمونه ترکیه و آلمان ۱۸۰

۵-۴-۱-  تحلیل نتایج آزمون مقایسه متغیرهای اصلی پژوهش بوسیله آمار توصیفی ۱۸۰

۵-۴-۱-۱- جنسیت ۱۸۰

۵-۴-۱-۲- سن. ۱۸۰

۵-۴-۱-۳- تحصیلات. ۱۸۱

۵-۴-۱-۴- وضعیت تاهل ۱۸۲

۵-۴-۱-۵- درآمد ۱۸۲

۵-۵-   مقایسه نتایج تحقیق با پژوهش های ذکر شده در بخش پیشینه پژوهش ۱۸۳

۵-۶-   پیشنهاد های پژوهش ۱۸۶

۵-۷-   پیشنهادهایی به دیگر پژوهشگران ۱۹۰

۵-۸-   موانع و محدودیت های پژوهش ۱۹۱

فهرست مراجع  : ۱۹۳

پیوست ها ۲۰۷

پیوست شماره ۱: ۲۰۸

پیوست شماره ۲ : ۲۲۶

پیوست شماره ۳: ۲۳۰

۱-۱-         مقدمه

جهانی شدن موجب شدت رقابت در بازارها و افزایش ریسک معرفی محصولات جدید شده است. بدون تردید لازمه موفقیت در عرصه بین المللی، پذیرش محصولات شرکت توسط مشتریان در بازارهای مقصد می باشد. جهانی شدن سریع بازارها، رشد  بی سابقه تجارت جهانی را در دهه­های اخیر به بار آورده است. همزمان با این رشد خارق العاده، صاحب نظران بازاریابی نیز تحقیقات خود را در این زمینه افزایش   داده اند. یکی از موضوعات مورد توجه این دانشمندان، تصویر ذهنی بازار از کشور سازنده می باشد (رنجبریان و دیگران،۱۳۸۷). کشور سازنده یک محرک بسیار اساسی در ارزیابی­های مصرف کننده نسبت به محصولات است (کاتارینا[۱]،۲۰۰۶).

به­ طور کلی، کشور سازنده، به عنوان یک مرجع خارجی برای ارزیابی محصول می­باشد و زمانی که با محدودیت اطلاعات در مورد محصول مواجه باشیم، به ­عنوان میانبر شناختی عمل می­نماید (جانسک بورک[۲]،۲۰۱۰). یافته­ها در زمینه مطالعات کشور سازنده و تصویر ذهنی کشور می ­تواند اطلاعات استراتژیکی ارزشمندی را برای صادرکنندگان، تولیدکنندگان خارج از کشور، رقابت در بازارهای داخلی کشورها و برای غلبه بر شرکت­های خارجی فراهم نماید. علاوه بر این، با گرایش کشورها به سمت تجارت آزاد و افزایش سرعت حرکت به سمت تجارت جهانی مبحث مربوط به کشور سازنده بیش از پیش مهم و برجسته می­شود (برزگر ،۱۳۸۶).  همچنین  از آنجایی که تصویر برند پایه و اساس تمایز محصول و دلیلی برای خرید و خلق احساسات مثبت درباره برند می باشد، به فرآیند تصمیم خرید مصرف کننده کمک می نماید (کاتلر و آرمسترانگ[۳]، ۱۳۸۳).

با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر کشور سازنده و تصویر برند بر قصد خرید لوازم خانگی خارجی مشتریان ایرانی می­باشد.

۱-۲-         بیان مساله

امروزه این تصور که جهان به صورت یک دهکده جهانی درآمده است، تقریبا در ذهن تمامی مردم کره زمین جا افتاده است. شرکت­ها وقتی در بازار محلی خود با محدودیت فرصت مواجه هستند، نیاز توسعه بازار خود به مناطق دیگر را احساس می­ کنند. در چنین مواردی شرکت­ها باید به بازارهای خارجی وارد شوند. این موقعیت معمولا باعث ایجاد یک رقابت نزدیک بین شرکت­های بین ­المللی می­گردد (عبدلوند و نجفی­زاده[۴]، ۲۰۱۱).

درک عواملی که تصمیم خرید مصرف­ کنندگان را تحت تأثیر قرار می­دهد برای شرکت­ها مخصوصاً شرکت‌هایی که در بازارهای جهانی رقابت می­ کنند، بسیار مهم و حیاتی است. یک عقیده متعارف این است که مصرف­ کنندگان، محصولات وارداتی را بر مبنای کیفیت آنها خریداری می­ کنند، اما در بعضی موارد، مصرف­ کنندگان محصولات بی­کیفیت داخلی را نسبت به محصولات باکیفیت خارجی ترجیح می­ دهند و برعکس در موارد دیگر، محصولات بی­کیفیت خارجی را نسبت به محصولات باکیفیت داخلی ترجیح می دهند. بنابراین، عوامل دیگری می­توانند دلیل این پدیده را روشن سازند (انگوین و دیگران[۵]،۲۰۰۸).

مشتریان ارزش  یک کالا را به نام تجاری آن مربوط می­دانند. نام تجاری می ­تواند پیام مثبت و یا منفی را به ذهن مشتری انتقال دهد و این بستگی به تبلیغات و برنامه ­های پیشبرد فروش، شهرت کالا، ارزیابی و تجارب استفاده از کالا در گذشته دارد. به طور خلاصه عوامل متعددی هستند که باعث می­شوند تصور خاصی از کالا در ذهن مصرف کنندگان نقش بندد. تصویر برند همان درک مشتری از برند است. تصویر برند از دو جهت اهمیت دارد. اول اینکه تصویر برند در فرآیند   تصمیم گیری مشتری جهت انتخاب یا عدم انتخاب یک برند اهمیت دارد و دیگر اینکه تصویر برند بر رفتار خرید بعدی مشتری اثرگذار می باشد. ویژگی های یک محصول، فواید و نتایج مصرف یک برند و شخصیت برند سه عنصر کلیدی تصویر برند می باشند (موتینو و بیان[۶]،۲۰۱۱).

یکی دیگر از عوامل مورد توجه شرکت­های چند ملیتی که کالاهای خود را در سطح جهان تولید می­ کنند، تاثیری است که نام کشور سازنده کالا در اذهان به جای می­گذارد (کاتئورا[۷]،۱۳۸۳).  تاثیر کشور سازنده، عبارت است از هر گونه تاثیری که آن کشور بر مصرف کننده می­گذارد تا ادراک منفی و یا مثبت از کالا در ذهن خود پیدا کند. امروزه هر شرکتی که در بازارهای جهانی به رقابت مشغول است، کالاهایی را در سطح جهان تولید می­ کند. آشنایی مشتری با نام کشور سازنده کالا بر تصوری که او از کالا و یا آن نام تجاری پیدا می­ کند، تاثیر خواهد داشت(همان ماخذ،۱۳۸۳ )، در واقع جهانی شدن اهمیت کشور سازنده را افزایش داده است (اوربناویسیوس و گینای کین[۸]،۲۰۰۹).

با استناد به مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته، این طور استدلال می­شود که کشور سازنده راهنمایی است که مشتریان به وسیله آن در مورد محصولات و ویژگی­های آن­ها قضاوت می­ کنند. به طور خلاصه، کشور خاستگاه تولید باعث ایجاد یک ارزیابی جهانی از کیفیت، کارایی و ویژگی­های محصولات و خدمات می­گردد. مشتریان بر اساس تصویر کشور و تجربیات مرتبط با محصولات آن کشور، ویژگی­هایی را به محصولات نسبت می­ دهند(برونانگ[۹]،۱۹۹۷).

اعم از این که نام کشور سازنده محصول واکنش مثبت و یا منفی را به دنبال داشته باشد، کشور، نوع کالا و تصوری که از شرکت و نام تجاری آن وجود دارد، بر تصور مشتری تاثیر خواهد گذاشت. در مورد کشورها نیز از این لحاظ که صنعتی هستند یا در فرآیند صنعتی شدن هستند و یا در حال توسعه  می­باشند، معمولا به صورت کلیشه­ای قضاوت می­شود. این قضاوت به خاطر آن کشور و یا آن کالا نیست، بلکه عمدتا ناشی از ادراکی است که از کیفیت خوب کالاهای ساخته شده در آن کشور، در ذهن تداعی می­شود. مثلاً تصور بر این است که کشورهای صنعتی بهترین کیفیت را دارند (کاتئورا[۱۰]،۱۳۸۳).

۱-۳-         اهمیت موضوع

جهان در سال ۱۹۴۷ شاهد ظهور موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت بود که با هدف آزاد سازی تجارت میان کشورهای عضو ایجاد شد. به علت بسیاری از مسائل و مشکلات نظام‌های اقتصادی بین المللی و موانع تجارت غیرتعرفه‌ای تا دهه‌های ۱۹۷۰ و۱۹۸۰، کارکردگرایی موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت جای خود را به سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۵۵ داد. سازمان تجارت جهانی با چهار اصل خود یعنی برابری، منافع متقابل، شفافیت و تجارت منصفانه از کشورهای جهان خواست تا بازار خود را تحت یک زیر بنای سودآور بر روی سایر کشورها بگشایند و اجازه دهند که     مصرف کنندگان داخلی نه تنها محصولات را از کشور خود، بلکه از تمام کشورهای جهان نیز انتخاب کنند (لین و چن[۱۱]،۲۰۰۶). با وجود اینکه ایران عضو سازمان تجارت جهانی نمی باشد، اما حجم انبوهی از کالاهای خارجی از طریق کانال‌های مختلف وارد کشور شده و این امکان را برای مصرف‌کنندگان داخلی فراهم آورده است که به هنگام خرید محصولات، به مقایسه محصولات تولید داخل با کالاهای خارجی موجود در بازار بپردازند و سپس دست به انتخاب بزنند (حیدرزاده و خسرو زاده، ۱۳۹۰).

از آنجایی که هدف محققین بازاریابی تعیین ویژگی‌های تاثیرگذار بر انتخاب مصرف کننده است و با توجه به حجم زیاد واردات لوازم خانگی، در این تحقیق لوازم خانگی به عنوان محصول مورد بررسی انتخاب شده است.

معمولاً چندین عامل به طور مشترک ارزیابی مصرف کننده از یک محصول خاص را تحت تاثیر قرار می دهند. نام و نشان تجاری و قیمت، دو فاکتوری هستند که به طور معمول بر ارزیابی                 مصرف کننده از محصول و تمایل خرید وی اثر می گذارند. بااین حال جهانی شدن محصولات و بازارها فاکتورهای دیگری را جهت ارزیابی مصرف کنندگان از محصولات مد نظر قرار می دهند که از آن جمله می توان به تصویر ذهنی از کشور خاستگاه تولیداشاره کرد (احمدو دیگران[۱۲]،۲۰۰۲).

از آنجا که اخذ تصمیمات درست و موفقیت آمیز بازاریابی در گرو شناخت صحیح مصرف کنندگان بوده و ویژگی های شناختی و رفتاری مصرف کننده نیز به عنوان یکی از ویژگی‌های  مصرف کننده بر رفتار وی موثر است، عامل کیفیت محصول (کیفیت ادراک شده توسط مصرف کننده) که در پژوهش با مولفه های زیبایی شناسی، عملکرد، خدمات، اعتبار برند و اعتبار فنی محصول سنجیده می شود، به همراه سه عامل کشور سازنده، تصویر برند و نگرش مصرف کننده، توسط محقق از میان عوامل تاثیرگذار بر انتخاب مصرف کنندگان انتخاب شده اند تا چگونگی تاثیرشان بر تصمیم خرید مصرف کنندگان مورد ارزیابی قرار گیرد.

۱-۴-         هدف تحقیق

پس از بیان اهمیت موضوع و چارچوب مساله در ادامه هدف تحقیق بیان می گردد.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر کشور سازنده و تصویر برند بر قصد خرید لوازم خانگی خارجی مشتریان ایرانی می­باشد.

جهت بررسی رابطه کشور سازنده و تصویر برند با قصد خرید مصرف کننده، محقق عامل کیفیت محصول را به عنوان واسطه انتخاب نموده است. چرا که کیفیت محصول نقش تعیین کننده ای را در انتخاب مصرف کننده ایفا می کند. “کیفیت محصول” متشکل از فاکتورهای گوناگونی می باشد که در تحقیق حاضر ۵ بعد آن بررسی می شود. این ابعاد عبارتند از: زیبایی شناسی، عملکرد، خدمات، اعتبار برند و اعتبار فنی محصول.

جهت بررسی ارتباط کشور سازنده و تصویر برند با قصد خرید مصرف کننده، در ابتدا ارتباط این دو متغیر با ابعاد پنجگانه کیفیت سنجیده شده سپس تاثیر ابعاد کیفیت بر نگرش مصرف کننده مورد بررسی قرار  می گیرد. در انتها نیز رابطه نگرش مصرف کننده و قصد خرید وی بررسی خواهد شد.

۱-۵-         فرضیه های تحقیق

همانطور که در قسمت قبل نیز مشاهده شد، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر کشور سازنده و تصویر برند بر قصد خرید لوازم خانگی خارجی مشتریان ایرانی می­باشد. در این راستا می توان فرضیه های مرتبط با موضوع تحقیق را بدین ترتیب بیان کرد:

۱.۱.کشور سازنده بر بعد زیبایی شناسی محصول تاثیر مثبت دارد.

۲.۱. تصویر برند بر بعد زیبایی شناسی محصول تاثیر مثبت دارد.

۱.۲. کشور سازنده بر بعد عملکردی محصول تاثیر مثبت دارد.

۲.۲. تصویر برند بر بعد عملکردی محصول تاثیر مثبت دارد.

۳.۲. تصویر برند نسبت به کشور سازنده تاثیر بیشتری بر بعد عملکردی محصول دارد.

۱.۳. کشور سازنده بر بعد خدمات محصول تاثیر مثبت دارد.

۲.۳. تصویر برند بر بعد خدمات محصول تاثیر مثبت دارد.

۳.۳. تصویر برند نسبت به کشور سازنده تاثیر بیشتری بر بعد خدمات محصول دارد.

۱.۴. کشور سازنده بر اعتبار برند محصول تاثیر مثبت دارد.

۲.۴. تصویر برند بر اعتبار برند محصول تاثیر مثبت دارد.

۳.۴. تصویر برند نسبت به کشور سازنده تاثیر بیشتری بر اعتبار برند محصول دارد.

۱.۵. کشور سازنده بر اعتبار فنی محصول تاثیر مثبت دارد.

۲.۵. تصویر برند بر اعتبار فنی محصول تاثیر مثبت دارد.

۳.۵. کشور سازنده نسبت به تصویر برند تاثیر بیشتری بر اعتبار فنی محصول دارد.

۱.۶. بعد زیبایی شناسی محصول بر نگرش خرید مصرف کننده تاثیر مثبت دارد.

۲.۶. بعد عملکردی محصول بر نگرش خرید مصرف کننده تاثیر مثبت دارد.

۳.۶. بعد خدمات محصول بر نگرش خرید مصرف کننده تاثیر مثبت دارد.

۴.۶. بعد اعتبار برند محصول بر نگرش خرید مصرف کننده تاثیر مثبت دارد.

۵.۶. بعد اعتبار فنی محصول بر نگرش خرید مصرف کننده تاثیر مثبت دارد.

۱.۷. کشور سازنده بر نگرش خرید مصرف کننده تاثیر مثبت دارد.

۲.۷. تصویر برند بر نگرش خرید مصرف کننده تاثیر مثبت دارد.

۱.۸. نگرش خرید مصرف کننده بر قصد خرید تاثیر مثبت دارد.

۲.۸. کشور سازنده بر قصد خرید تاثیر مثبت دارد.

۳.۸. تصویر برند بر قصد خرید تاثیر مثبت دارد.

تعداد صفحه :۲۴۵

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com