پایان نامه شناسایی ورتبه بندی میزان تاثیرگذاری اجزای برند

 پایان نامه رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

(A.M)

دررشته مدیریت بازرگانی

عنوان :

شناسایی ورتبه بندی میزان تاثیرگذاری اجزای برند    برتصویر ذهنی خریداران محصولات صنایع دستی شهرساوه براساس مدل تاپسیس

       

تابستان۱۳۹۳

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

عنوان                                                                                            شماره صفحه

چکیده.۱

مقدمه۳

فصل اول:کلیات تحقیق

۱-۱.اهداف تحقیق.۴

۱-۱-۱.هدف اصلی.۴

۱-۱-۲. هدف کاربردی.۴

۱-۱-۳.اهداف علمی.۴

۱-۱-۴.فرضیه های تحقیق۵

۱-۱-۵.سوال اصلی تحقیق ۵

۱-۱-۶.فرضیه های فرعی.۵

۱-۱-۷.بیان مساله.۶

۱-۱-۸. اهمیت وضرورت تحقیق۹

۱-۲.پیشینه تحقیق.۱۱

۱-۲-۱.مطالعات انجام شده درایران۱۱

۱-۲-۲.مطالعات انجام شده درجهان.۱۲

۱-۳. روش کاروتحقیق.۱۶

۱-۳-۱.جامعه آماری.۱۷

۱-۳-۲.تعیین حجم نمونه.۱۷

۱-۳-۳.تعاریف عملیاتی واژگان.۱۷

عنوان                                                                                            شماره صفحه

۱-۳-۴.مدل مفهومی پژوهش۱۸

فصل دوم:مبانی نظری تحقیق وپیشینه تحقیق

۲-۱.مقدمه.۲۱

۲-۲.تعاریف۲۳

۲-۳.تاریخچه برند.۲۶

۲-۳-۱.دوره ماقبل تاریخ تارم باستان۲۷

۲-۳-۲.رنسانس.۲۷

۲-۳-۳.دوره جفرسونین تاانقلاب صنعتی.۲۸

۲-۳-۴-دوره انقلاب صنعتی.۲۸

۲-۳-۵.دوره مدرن علائم تجاری دهه ۲۰ تادهه ۵۰۲۹

۲-۳-۶.دوره پست مدرن علائم تجاری دهه ۶۰ تاکنون۲۹

۲-۴.جایگاه واهمیت برند.۳۰

۲-۵.مدیریت برند ۳۴

۲-۶.علامت تجاری ونام تجاری.۳۶

۲-۷.ویژگیهای نام تجاری مطلوب۳۷

۲-۸.عناصربرند.۴۱

۲-۸-۱.نام برند.۴۲

۲-۸-۱-۱.بامسمابودن نام برند.۴۳

۲-۸-۱-۲.ویژگیهای نام۴۳

۲-۸-۱-۳.دسته بندی نام ها.۴۸

۲-۸-۱-۴.مراحل نام گذاری۴۹

۲-۸-۲.نام دامنه برند.۵۰

۲-۸-۳.لوگوونماد۵۱

عنوان                                                                                           شماره صفحه

۲-۸-۳-۱.تعریف یک لوگوی خوب طراحی شده۵۳

۲-۸-۳-۲.انواع مختلف لوگو۵۴

۲-۸-۳-۳.عناصریک لوگو۵۵

۲-۸-۳-۴.مزایای لوگوهادربرندسازی.۵۶

۲-۸-۴.کاراکتر۵۸

۲-۸-۴-۱.طراحی کارکترها۶۰

۲-۸-۴-۲.آشنایی باکارکترچندبرند.۶۱

۲-۸-۴-۳.روش ساخت کاراکتربرند۶۳

۲-۸-۴-۴.مزایای کارکترها.۶۵

۲-۸-۵.شعار.۶۶

۲-۸-۵-۱.ویژگی شعارهای تبلیغاتی.۶۸

۲-۸-۵-۲.مزایای شعار۷۳

۲-۸-۵-۳.طراحی شعارها.۷۵

۲-۸-۵-۴.تغییرشعار.۷۶

۲-۸-۶.طنین.۷۶

۲-۸-۷.بسته بندی۷۸

۲-۸-۷-۱.ویژگی بسته بندی۸۱

۲-۸-۷-۲.مزایای بسته بندی۸۲

۲-۹.نام گذاری ومارک گذاری محصول۸۳

۲-۱۰.استراتژی های مارک گذاری۸۴

۲-۱۱.تعریف تصویرنام تجاری.۸۷

۲-۱۲.بنیان واساس تصویرذهنی۸۹

۲-۱۳.اهمیت تصویرذهنی ازبرند۹۰

عنوان                                                                                            شماره صفحه

۲-۱۴.نگرش مصرف کننده ونحوه شکل گیری آن.۹۳

۲-۱۵.مروری برمفاهیم تصویرمحصول.۹۴

۲-۱۶.اندازه گیری تصویرمحصول۹۹

۲-۱۷.انواع تصویرمحصول۱۰۰

۲-۱۷-۱.تصویرعلامت تجاری۱۰۰

۲-۱۷-۲.تصویرمحصول۱۰۱

۲-۱۷-۳.تصویرتداعی کننده۱۰۱

۲-۱۷-۴.تصویراستفاده کننده.۱۰۱

۲-۱۷-۵.تصویراستفاده۱۰۲

۲-۱۸.مطالعات انجام شده درایران وجهان.۱۰۳

۲-۱۸-۱.مطالعات انجام شده درایران۱۰۳

۲-۱۸-۲.مطالعات انجام شده درجهان۱۰۴

۲-۱۹.صنایع دستی درساوه ۱۰۸

فصل سوم:روش شناسی تحقیق

۳-۱.مقدمه.۱۱۱

۳-۲.روش انجام تحقیق.۱۱۱

۳-۳.جامعه آماری۱۱۲

۳-۴.نمونه آماری.۱۱۲

۳-۴-۱.روش های نمونه گیری.۱۱۲

۳-۵.روش وابزارجمع آوری اطلاعات۱۱۳

۳-۶.مقیاس های اندازه گیری۱۱۴

۳-۷.روایی وپایایی ابزاراندازه گیری۱۱۵

 

عنوان                                                                                            شماره صفحه

۳-۷-۱.روایی.۱۱۵           ۳-۷-۱-۱. روایی محتوی.۱۱۵

۳-۷-۱-۲. روایی ملاک۱۱۵

۳-۷-۱-۳. روایی سازه.۱۱۶

۳-۷-۲.پایایی(قابلیت اعتماد).۱۱۶

۳-۷-۳.اجرای دوباره آزمون(روش بازآزمایی)۱۱۶

۳-۷-۴.روش موازی(استفاده ازآزمون همتا).۱۱۷

۳-۷-۵.روش دونیم کردن.۱۱۷

۳-۷-۶.روش آلفای کرونباخ.۱۱۷

۳-۸ . روش تجزیه وتحلیل داده ها۱۱۸

۳-۸-۱.مدل تصمیم گیری ورتبه بندی topsis.119

۳-۸-۲.مزایامدل.۱۱۹

۳-۸-۳.مراحل مدل.۱۲۰

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل یافته ها

۴-۱.مقدمه۱۲۳

۴-۲.تحلیل آمارتوصیفی۱۲۳

۴-۳.تحلیل آماراستنباطی.۱۲۷

۴-۳-۱.آزمون کولموگروف – اسمیرونوف۱۲۷

۴-۳-۲.آزمون فرضیات۱۳۲

۴-۳-۳.آزمون تی مستقل.۱۴۴

.۱۴۹ TOPSIS 4-4.شناسایی ورتبه بندی وتصمیم گیری براساس مدل

۴-۴-۱.مراحل تحلیل ونتایج مدل ۱۴۹

 

عنوان                                                                                         شماره صفحه

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

۵-۱.مقدمه.۱۵۴

۵-۲.نتایج آزمون فرضیات۱۵۴

۵-۳.سایرنتایج.۱۵۵

۵-۴.نتیجه گیری وپیشنهادات تحقیق۱۵۷

۵-۵.محدودیت های تحقیق ۱۵۹

۵-۶.پیشنهادبه مدیران ارشدواجرایی درصنایع دستی۱۶۰

۵-۷.پیشنهادات برای پژوهش های آتی ۱۶۲

پیوست ها

۵-۸ . پرسشنامه تحقیق.۱۶۳

منابع ومآخذ

فهرست منابع فارسی.۱۶۷.۵-۹

فهرست منابع انگلیسی.۱۶۸.۱۰- ۵

چکیده انگلیسی.۱۶۹. ۵-۱۱

 

 

فهرست جداول.۱۱-۵

جدول شماره ۴-۱ :توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان.۱۲۳

جدول شماره۴-۲:توزیع فراوانی مربوط به میزان تحصیلات پاسخ دهندگان.۱۲۴

جدول شماره۴-۳:توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان.۱۲۶

جدول شماره۴-۴:خلاصه نتایج مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنوف.۱۳۱

جدول شماره۴-۵:آماره های آزمون تی تک نمونه ای.۱۳۲

جدول شماره۴-۶:آزمون تی تک نمونه ای۱۳۳

جدول شماره ۴-۷:نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای سوال های اصلی تحقیق۱۳۳

جدول شماره ۴-۸:آماره های آزمون تی تک نمونه ای۱۳۴

جدول شماره ۴-۹:آزمون تی تک نمونه ای.۱۳۵

جدول شماره ۴-۱۰:نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه فرعی اول۱۳۵

جدول شماره ۴-۱۱:آماره های آزمون تی تک نمونه ای.۱۳۶

جدول شماره ۴-۱۲:آزمون تی تک نمونه ای۱۳۷

جدول شماره ۴-۱۳:نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه فرعی دوم۱۳۷

جدول شماره ۴-۱۴:آماره های آزمون تی تک نمونه ای.۱۳۸

جدول شماره ۴-۱۵:آزمون تی تک نمونه ای۱۳۹

جدول شماره ۴-۱۶:نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه فرعی سوم.۱۳۹

جدول شماره ۴-۱۷:آماره های آزمون تی تک نمونه ای.۱۴۰

جدول شماره ۴-۱۸:آزمون تی تک نمونه ای۱۴۱

جدول شماره ۴-۱۹:نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه فرعی چهارم۱۴۱

جدول شماره ۴-۲۰:آماره های آزمون تی تک نمونه ای.۱۴۲

جدول شماره ۴-۲۱:آزمون تی تک نمونه ای۱۴۳

جدول شماره ۴-۲۲:نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه فرعی پنجم۱۴۳

جدول شماره ۴-۲۳:نتایج آزمون تی مستقل براساس جنسیت برای متغیرنام۱۴۴

جدول شماره ۴-۲۴:نتایج آزمون تی مستقل براساس جنسیت برای متغیرلوگو.۱۴۵

جدول شماره ۴-۲۵:نتایج آزمون تی مستقل براساس جنسیت برای متغیرشعار۱۴۶

جدول شماره ۴-۲۶:نتایج آزمون تی مستقل براساس جنسیت برای متغیرکاراکتر.۱۴۷

جدول شماره ۴-۲۷:نتایج آزمون تی مستقل براساس جنسیت برای متغیربسته بندی۱۴۸

فهرست نمودارها.۱۳-۵

نمودارشماره۴-۱:توزیع درصدفراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان.۱۲۴

نمودارشماره۴-۲:توزیع درصدفراوانی مربوط به میزان تحصیلات پاسخ دهندگان۱۲۵

نمودارشماره۴-۳:توزیع درصدفراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان.۱۲۶

فهرست اشکال.۵-۱۴

شکل شماره ۱-۱:مدل مفهومی تحقیق۱۹

شکل شماره ۲-۱:استراتژی مارک گذاری محصولات۸۷

شکل شماره ۲-۲:منبع بو،باسروبالوگلو۲۰۰۹۱۰۵

شکل شماره۳-۱-مدل مفهومی ابعادشخصیت نام تجاری۴۰

 

چکیده

امروزه برندیاهمان نام تجاری سرمایه بسیاری ازکسب وکارهامحسوب می شود.درحقیقت،یک ویژگی متمایزازنام تجاری،باتاکیدبرپایه های اختلاف وتمایز آن دربازارمی باشد.ارزش نهفته در    یک برنداغلب مربوط به برداشت وذهنیت ازیک مضمون کاربردی می باشد.که مشتری را جذب می نماید.برداشت وذهنیت ازیک برند،اساس تصمیم به خریدووفاداری به محصول رابیان می کند.عناصربرند،ابزارهایی برخوردارازقابلیت تجاری سازی هستندکه می توانندبرندرامعرفی کرده وآن رامتمایزسازد.

پژوهش حاضرازنظرهدف توصیفی است.حجم نمونه شامل ۳۸۴ نفرازمصرف کنندگان جامعه آماری موردنظرکه خریدارصد برندبرترایرانی میباشندو روش جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد.

نتایج حاکی ازآن است که دربین عناصربرنددرایجادتصویرذهنی نزدمصرف گنندگان صنایع دستی،متغیربسته بندی دراولویت اول قرارمی گیرد.متغیریاعنصر نام دراولویت دوم قراردارد.سه عنصربعدی که بااختلاف اندکی نسبت به همدیگردراولویت بعدی قراردارندبه ترتیب عبارتند از:متغیرلوگو،متغیر  شعار و متغیر کاراکتر.

واژگان کلیدی :برند،اجزانام تجاری یابرند ،تصویرذهنی برند، صنایع دستی ،TOPSIS

.

 

مقدمه

برندمفهومی بیش ازیک محصول ویاخدمت است.بسیاری ازکامپیوترها،خودروها،کفشها،حساب های بانکی وتفاوت چندانی بایکدیگرندارند،امااین برندهاهستندکه تمایزهای اساسی رادر  بسیاری ازاین صنایع وبازارهاایجادمی نمایند.این تفاوت هاتاآنجاپیش می روندکه امروزه بسیاری ازرهبران بازار به برندخودبه دیدیک مزیت رقابتی می نگرند.

“پارسادودو “درتعریف خودازبرنددرسال ۲۰۰۰عنوان می کنندکه برندشامل :                       یک    اسم،لوگو،علامت،هویت ونام تجاری است.به عبارت دیگربرندشامل کلیه مشخصات ملموس وغیرملموسی است که کسب وکاررادربرمی گیرد.(محمدیان،رونقی،۱۳).

ایده برندحداقل به حدود۵۰۰۰سال قبل برمی گردد.پس چراحالااین مقوله چنین مسئله ی مهمی شده است؟

برای این که به همان اندازه که جامعه ی ماازاقتصادمبتنی برتولیدانبوه به سوی اقتصادمبتنی بر

سفارش سازی انبوه حرکت کرده است،حق انتخاب های خریدماافزایش یافته وچندبرابرشده است.مااز لحاظ اطلاعات غنی،وازلحاظ زمان فقیرشده ایم. درنیجه،شیوه های قدیمی مادر قضاوت محصولات ،بامقایسه ی ویژگی هاومزایا،دیگرکارسازوعملی نیست.

شرایط ازسوی رقبای بدترشده است که ویژگی ها ی یکدیگررابه محض این که واردبازارمی شود،تقلیدمی کنند.

امروزه ماانتخاب های خودرابیشتر مبنی برویژگی های نمادین قرارمی دهیم.محصول چه شکلی به نظر می رسد؟درکجابه فروش می رسد؟چه افرادی آن رامی خرند؟

اگرآنرابخریم به چه قبیله ای می پیوندیم؟هزینه وقیمت محصول ،چه چیزی درباره مطلوبیت آن بیان می کند؟افراددیگردرباره آن چه چیزی می گویند؟ودرنهایت،چه کسی آنراتولیدمی کند؟ زیرااگربتوانم به سازنده اطمینان کنم می توانم آنراالان بخرم وبعددرباره محصول نگران شوم. بجای ارزیابی ویژگی هاومزایای آن،مقداراعتمادی که من نسبت به محصول احساس می کنم تعیین خواهدکردکه آیامن این محصول یامحصول دیگری راخواهم خرید.   (نیومایر،مارتی،۲۰۰۶،ص۱۶).

 

در این فصل به بیان موضوع و اهداف تحقیق و مسائل تحقیق ، و ضرورت تحقیق ، سوالات و فرضیه های تحقیق ،پیشینه تحقیق و روش کارو انجام تحقیق و تعاریف واژگان اختصاصی تحقیق حاضر می پردازیم.

۱-۱. اهداف تحقیق

۱-۱-۱. هدف اصلی

هدف اصلی این تحقیق شناسایی و اولویت بندی هر یک ازاجزاءنام تجاری یا عناصر برند با تصویر ذهنی ایجاد شده نزد مصرف کنندگان وخریداران صنایع دستی می باشد.

۱-۱-۲. هدف کاربردی

با توجه به رقابت تنگاتنگ تولید کنندگان صنایع دستی درجهان، شرکت وتولیدکننده ای موفق است که نه تنها پاسخگوی نیاز مشتریانش باشد، بلکه باید در متمایز کردن محصولات خویش نسبت بر رقبا تلاش نماید، یکی از راههایی که باعث ایجاد آگاهی مصرف کننده و تمایز محصولات یک شرکت درعرصه داخلی وخارجی می شود ، ایجاد تمایز از طریق ساخت برند، با عناصری است که توانایی ایجاد تصویر ذهنی مثبت در بین مصرف کنندگان یاخریداران را دارا باشد.

۱-۱-۳. اهداف علمی

  • تبیین تاثیر نام ، به عنوان یکی از عناصر سازنده برند در ایجاد تصویر ذهنی مصرف کنندگان.
  • تبیین تاثیر لوگو ، به عنوان یکی از عناصر سازنده برند در ایجاد تصویر ذهنی مصرف کنندگان.
  • تبیین تاثیر شعار ، به عنوان یکی از عناصر سازنده برند در ایجاد تصویر ذهنی مصرف کنندگان.
  • تبیین تاثیر کاراکتر ، به عنوان یکی از عناصر سازنده برند در ایجاد تصویر ذهنی مصرف کنندگان.
  • تبیین تاثیر بسته بندی ، به عنوان یکی از عناصر سازنده برند در ایجاد تصویر ذهنی مصرف کنندگان.

۱-۱-۴. فرضیه های تحقیق :

۱-۱-۵. سوال:

–   میزان تاثیر گذاری هریک ازاجزای برندبرخرید محصولات صنایع دستی شهرساوه براساس چگونه است؟  TOPSIS مدل

–  رتبه بندی هریک ازاجزای برندبرحسب میزان تاثیر گذاری برخرید محصولات صنایع دستی شهرساوه براساس این مدل چگونه است ؟

۱-۱-۶.فرضیه های فرعی :

  • نام ، به عنوان یکی از عناصر سازنده برند در ایجاد تصویر ذهنی مصرف کنندگان در بازار موثر می باشد.
  • لوگوها ، به عنوان یکی از عناصر سازنده برند در ایجاد تصویر ذهنی مصرف کنندگان در بازار موثر می باشد.

۳-شعار ، به عنوان یکی از عناصر سازنده برند در ایجاد تصویر ذهنی مصرف کنندگان در بازار موثر می باشد.

تعداد صفحه:۱۸۵

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com