پایان نامه مطالعه رابطه محافظه‌کاری و مالکیت نهادی در بین شرکت‌ها

پایان نامه رابطه بین درصد تغییرات سرمایه ‌گذاری و سود تقسیمی

پایان نامه مدیریت واقعی سود در بخش فروش شرکت

پایان نامه عدم اطمینان محیطی و بازار ارزشگذاری هموارسازی سود

پایان نامه تعیین رابطه بین نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی و کارایی بازار

پایان نامه رابطه نرخ تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی

پایان نامه تعیین رابطه بین فروش‌های نامتقارن و توان مالی شرکت‌ها 

پایان نامه رابطه فراوانی بند‌های گزارش حسابرس با عدم‌تقارن اطلاعاتی

پایان نامه تعیین رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود

پایان نامه تعیین رابطه سرمایه فکری و ارزش افزوده بازار در بورس

پایان نامه تعیین رابطه بین سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی

پایان نامه تبیین رابطه قدرت خلق نقدینگی با ساختار سرمایه بانک­ها