پایان نامه مسؤولیت مدیران شرکت­های سهامی عام در مقابل سهامداران

پایان نامه بررسی رابطه اجزای سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران دربین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی اثر خروج سهامداران عمده بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی رابطه نسبت بدهی با هزینه سرمایه و بازدهی مورد توقع سهامداران

پایان نامه رابطه بین درصد تغییرات سرمایه ‌گذاری و سود تقسیمی

پایان نامه عدم اطمینان محیطی و بازار ارزشگذاری هموارسازی سود

پایان نامه تعیین رابطه بین نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی و کارایی بازار

پایان نامه رابطه فراوانی بند‌های گزارش حسابرس با عدم‌تقارن اطلاعاتی

پایان نامه تعیین رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود

پایان نامه تعیین رابطه سرمایه فکری و ارزش افزوده بازار در بورس

پایان نامه تعیین رابطه بین سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی

پایان نامه تاثیر فرصت­های رشد شرکت بر بازده جریان­های نقدی آزاد